همایش ملی مهندسی مکانیک , 2013-05-30

عنوان : ( اثر ریز ساختار بر همگن سازی محلی در رفتار الاستیک مواد FGM )

نویسندگان: سیدحسن نیک پور , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجودی که مواد FGM در مقیاس خرد و کلان ناهمگن میباشد در تحلیل ها تنها به صورت ماکروسکوپی ناهمگن محسوب میشوند. به عبارت دیگر ماده به صورت محلی شبه همگن فرض میشود. یکی از ویژگی های قابل اهمیت در مطالعهی این مواد بررسی تاثیر دانه بندی و ریز ساختار بر کیفیت این فاز شبه همگن است. در راستای مطالعهی این رفتار یک مدل اجزاء محدود برای بررسی رفتار الاستیک و خطی مواد مدرج تابعی دو فازی تحت کشش ساده ارائه شده است. بدین منظور جسم ناهمگن در قالب یک ناحیه ی شطرنجی شامل واحد هایی با خواص مادی متفاوت در نظر گرفته شده است. محیط فرضی مورد نظر تحت یک تغییر شکل محوری معین قرار داده شده و با محاسبه ی میزان نیروی تکیه گاهی، مدول یانگ مؤثر برآورد شده است. به منظور بررسی اثر کسر حجمی، مدلسازی به ازای توزیع های متفاوت تکرار گردیده است. یک رابطه برای مدول یانگ مؤثر محلی برحسب مدول یانگ اجزاء و کسر حجمی محلی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, مواد مدرج تابعی, کسر حجمی, مدول یانگ مؤثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035637,
author = {نیک پور, سیدحسن and اختراعی طوسی, حمید},
title = {اثر ریز ساختار بر همگن سازی محلی در رفتار الاستیک مواد FGM},
booktitle = {همایش ملی مهندسی مکانیک},
year = {2013},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {مواد مدرج تابعی، کسر حجمی، مدول یانگ مؤثر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ریز ساختار بر همگن سازی محلی در رفتار الاستیک مواد FGM
%A نیک پور, سیدحسن
%A اختراعی طوسی, حمید
%J همایش ملی مهندسی مکانیک
%D 2013

[Download]