هیدرولیک, دوره (6), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (33-42)

عنوان : ( بررسی پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار رسوبهای چسبنده )

نویسندگان: میلاد خواستاربروجنی , حسین صمدی بروجنی , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبگذاری در کانالهای انتقال آب یکی از معضلات اساسی در مدیریت شبکه های آبیاری است. پیچیدگی رفتار رسوبهای چسبنده سبب شده که معیارهای طراحی معمول کارایی کافی برای جلوگیری از ته نشینی رسوبهای چسبنده نداشته باشند. هدف از تحقیق حاضر ، تععین حداقل سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار برای کانالهای حاوی پساب شهری است. آزمایش ها بااستفاده از رسوبهای چسبنده سد پیربلوط و در فلوم دوار آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد انجام شد. نتایج نشان می دهد که پساب علاوه بر افزایش مقدارنهشته شدن و احتمال فلوکوله شدن رسوبهای معلق ،باعث افزایش 7% در کمینه سرعت غیر رسوبگذار نسبت به آب خلص می شود. همچنین مشخص می شود که پساب تنش برشی آستانه ته نشینی را افزایش می دهد . و با افزیش غلظت اولیه رسوبها تاثیر پساب بیشتر مشهود است. در ادامه ، نتایج این تحقیق با روشهای نیمه تجربی به طور چشمگیری کمتر از مقدار بدست آمده در این پژوهش است . نتایج این تحقیق نشان داد که کمینه عدد فرود برای شرایط غیر رسوبگذار برابر 45% است.

کلمات کلیدی

, تته نشینی رسوبهای چسبنده , تنش برشی آستانه ته نشینی , فلوم دوار , سرعت سنج صوتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035656,
author = {خواستاربروجنی, میلاد and حسین صمدی بروجنی and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار رسوبهای چسبنده},
journal = {هیدرولیک},
year = {2012},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-4237},
pages = {33--42},
numpages = {9},
keywords = {تته نشینی رسوبهای چسبنده ، تنش برشی آستانه ته نشینی ، فلوم دوار ، سرعت سنج صوتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار رسوبهای چسبنده
%A خواستاربروجنی, میلاد
%A حسین صمدی بروجنی
%A اسماعیلی, کاظم
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2012

[Download]