آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (7), سال (2013-4) , صفحات (93-103)

عنوان : ( پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3 )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , محمد موسوی بایگی , حسین انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز های غذایی از یک سو از سوی دیگر بروز خشکسالی های شدید و عواقب ناشی از آن باعث شده که پیش بینی این واقعه خزنده امروز بیشتر از هر زمان دیگری در جوامع مختلف بشری مورد توجه محققین قرار گیرد. در این مطالعه مشخصا به کمک مدل گردش عمومی HADCM3 نسبت به پیش بینی پارامترهای اقلیمی موثر بر وقوع خشکسالی شامل بارندگی، دمای حداقل و دمای حداکثر ماهانه اقدام گردید. همچنین برای کاربردی کردن نتایج خروجی مدل گردش عمومی در دشت نیشابور، از مدل ریزمقیاس نمائی LARS-WG5 استفاده شد. جهت پایش خشکسالی از مدل پایش خشکسالی پالمر که بر اساس شاخص پالمر(PDSI) توسعه یافته است استفاده شد. برای انجام مراحل داده سازی و پیش بینی داده های اقلیمی دو دوره آماری 2010-1991 به عنوان دوره دیدبانی و دوره آماری 2040-2011 برای دوره پیش بینی مد نظر قرار گرفت. پیش بینی ها نشان داد که در دشت نیشابور میزان بارش 12 و 30 درصدافزایش در دو دهه اول و دوم و 5 درصد کاهش در دهه سوم را به همراه خواهد داشت. دمای حداقل نیز در دهه اول نسبت به دوره پایه به طور کلی 6 درصد، در دهه دوم مشابه دهه اول و در دهه سوم افزایش 4 درصدی را نسبت به دوره پایه به دست می دهد. در خصوص دمای حداکثر نیز نتایج خروجی مدلدر دهه اول، دو و سوم تنها یک درص افزایش را نسبت به دوره دیدبانی نشان می دهد. نتایج خروجی مدل پایش خشکسالی در دشت نیشابور نیز نشان داد که طبقات متوسط، شدید و بسیار شدید خشکسالی در سه دهه آتی نسبت به 20 سال دیدبانی کاهش خواهند یافت. بررسی دهه ای دوره پیش بینی نشان داد که خشکسالی بسیار شدید در دهه اول پیش بینی از مجموع 120 ماه تنها 5 ماه را به خود تعلق داده است که نسبت به دو دهه دیگر پیش بینی بیشترین مقدار را دارا است.

کلمات کلیدی

, سناریوی A1B , مدل HadCM3 , نیشابور , شاخص PDSI, ریزمقیاس نمایی آماری, تغییر اقلیم,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035663,
author = {صالح نیا, نرگس and موسوی بایگی, محمد and انصاری, حسین},
title = {پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2013},
volume = {7},
number = {7},
month = {April},
issn = {2008-7942},
pages = {93--103},
numpages = {10},
keywords = {سناریوی A1B ، مدل HadCM3 ، نیشابور ، شاخص PDSI، ریزمقیاس نمایی آماری، تغییر اقلیم،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3
%A صالح نیا, نرگس
%A موسوی بایگی, محمد
%A انصاری, حسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2013

[Download]