علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (25), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (77-94)

عنوان : ( اثر نسبت انحنا و طول گام لوله مارپیچی بر روی افت فشار و عملکرد حرارتی جریان آرام نانوسیال تیتان/آب )

نویسندگان: مصطفی کاهانی , سعید زینالی هریس , سیدمحمود موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اثر نسبت انحنا و طول گام لوله مارپیچی بر روی رفتار حرارتی و میزان افت فشار جریان آرام نانوسیال تیتان/آب درون لولههای مارپیچی افقی به صورت تجربی بررسی شده است. نانوسیالتیتان/آب با غلظتهای حجمی %25/0 تا %0/2 به روش دو مرحلهای تولید شدهاند. آزمایشات برای لولههای مارپیچی با نسبت انحنا 10 و 20 و همچنین طول گام 24 و 42 انجام پذیرفته است. عدد ناسلت با افزایش غلظت حجمی نانوذرات و همچنین عدد رینولدز بهبود می یابد. این افزایش به دلیل هدایت حرارتی موثر بالاتر نانوسیال و همچنین تقویت اختلاط نانوذرات می باشد. ضمن اینکه افزایش دانسیته و ویسکوزیته نانوسیال در مقایسه با سیال پایه منجر به افزایش افت فشار جریان داخل لوله مارپیچی میگردد. همچنین نرخ انتقال حرارت درون لوله های مارپیچی با افزایش طول گام و کاهش نسبت انحنا بهبود مییابد. اگر چه نسبت انحنا تاثیر بیشتری در مقایسه با طول گام بر روی عدد ناسلت و افت فشار نشان میدهد. 1/42درصد بهبود عدد ناسلت برای نانوسیال 0/2درصد حجمی نسبت به سیال پایه بدست میآید. در پایان تطبیق مناسب و معقول نتایج تجربی عدد ناسلت و افت فشار با مقادیر تخمین زده شده برای جریان نانوسیال درون لولههای مارپیچی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, لوله مارپیچی, نسبت انحنا, طول گام, انتقال حرارت, افت فشار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035665,
author = {کاهانی, مصطفی and زینالی هریس, سعید and موسوی, سیدمحمود},
title = {اثر نسبت انحنا و طول گام لوله مارپیچی بر روی افت فشار و عملکرد حرارتی جریان آرام نانوسیال تیتان/آب},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2013},
volume = {25},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-918X},
pages = {77--94},
numpages = {17},
keywords = {نانوسیال، لوله مارپیچی، نسبت انحنا، طول گام، انتقال حرارت، افت فشار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نسبت انحنا و طول گام لوله مارپیچی بر روی افت فشار و عملکرد حرارتی جریان آرام نانوسیال تیتان/آب
%A کاهانی, مصطفی
%A زینالی هریس, سعید
%A موسوی, سیدمحمود
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918X
%D 2013

[Download]