آب و خاک, دوره (27), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (292-303)

عنوان : ( کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور) )

نویسندگان: عباس خاشعی سیوکی , بیژن قهرمان , مهدی کوچک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت نیشابور دراستان خراسان رضوی با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک و با تکیه بر منابع آبی زیرزمینی یکی از قطب های مهم تولیدات زراعی کشور محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از مدل بیلان آب زیرزمینی معادلات مورد نیاز جهت تخمین نوسانات سطح آب تعیین شد. در ادامه بعلت تعدد متغیرهای تابع هدف در بهینه سازی مصرف آب، با استفاده از روش های فرا کاوشی و هوشمند PSO که نیاز به محاسبات کمتر و کارآیی بیشتر نسبت به دیگر روشها دارند الگو و تراکم کشت بهینه محصولات زراعی منطقه مطالعاتی تعیین شد. نتایج مدل بر مبنای یک سال نرمال (سال 1387) نشان داد که می توان با کاهش 30 درصدی سطح زیر کشت اغلب محصولات بهاره و افزایش 30 درصدی سطح زیر کشت گندم و جو و کلزا بیشترین درآمد را از آب استحصالی از آبخوان کسب نمود. در بین محصولات بهاره ذرت و گوجه فرنگی نسبت به دیگر محصولات بهاره بیشترین سهم را در افزایش سطح داشت. نتایج نشان داد که با افزایش 20591 هکتار به محصولات پاییزه و کاهش 10970 هکتار از محصولات بهاره می توان 7500 هزار ریال بطور متوسط در هرهکتار درآمد بیشتری بدست آورد.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, دشت نیشابور, PSO, الگو, تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035669,
author = {عباس خاشعی سیوکی and قهرمان, بیژن and مهدی کوچک زاده},
title = {کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور)},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {292--303},
numpages = {11},
keywords = {آب زیرزمینی، دشت نیشابور، PSO، الگو، تراکم کشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور)
%A عباس خاشعی سیوکی
%A قهرمان, بیژن
%A مهدی کوچک زاده
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2013

[Download]