حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (185-191)

عنوان : ( شناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد 1 قارچFusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی )

نویسندگان: ناهید حیدرزاده , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی آنزیم tomatinase در جدایه های نژاد فیریولوژیک 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با تکنیک TLC انجام شد . بدین منظور در طی فصل زراعی 89 - 88 از مناطق عمده گوجه کاری استانهای فوق نمونه برداری صورت گرفت، و 20 جدایه قارچ FoL عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی از بافت آوندی ریشه، طوقه و ساقه گیاهان گوجه فرنگی آلوده جداسازی گردید . آزمون اثبات بیماریزایی روی رقم Bonny Best (حساس عمومی ) انجام شد و 17 جدایه بیماریزا که باعث پژمردگی آوندی می شدند تشخیص داده شد. آزمون اثبات فرم اختصاصی جهت تایید بر اختصاصی بودن جدایه های بیماریزا با استفاده از گوجه فرنگی رقمBonny Best ، تاتوره، تاجریزی و نخود انجام گردید که این جدایه ها تنها بر روی گوجه فرنگی پژمردگی ایجاد نمودند. تعیین نژاد فیزیولوژیک نیز با استفاده از ارقام افتراقی انجام که همه جدایه ها مطابق جدول استاندارد علائم بیماری در نژاد 1 قرار گرفتند. برای شناسایی آنزیمtomatinaseسوسپانسیونی از اسپورهای قارچ تهیه و پس از آن عصاره گیری پروتئین های قارچ انجام شد و بعد از خالص سازی توسط تیوبهای دیالیز با استفاده ازتکنیکTLC کروماتوگرافی لایه نازک)و به کمک ترکیبات استاندارد tomatidine و tomatine آنزیمtomatinaseشناسایی گردید.

کلمات کلیدی

, tomatinase, Fusarium oxysporum , کروماتوگرافی, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035678,
author = {حیدرزاده, ناهید and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {شناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد 1 قارچFusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {185--191},
numpages = {6},
keywords = {tomatinase، Fusarium oxysporum ،کروماتوگرافی، گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد 1 قارچFusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی
%A حیدرزاده, ناهید
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]