پژوهش نفت, دوره (11), شماره (40), سال (2001-5) , صفحات (26-33)

عنوان : ( بررسی اثر دی اکسید کربن و آب در تولید محصولات هیدروکربنی توسط کاتالیست بهینه شده FT )

نویسندگان: علی نخعی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر دی کسید کربن و آب در تولید محصولات هیدروکربنی توسط کاتالیست بهینه شده FT در یک سیستم آزمایشگاهی بستر ثابت بررسی شد. نتایج نشان می دهند که دی اکسید کربن با میزان بیش از 2.5 درصد خوراک باعث کاهش میزان تولید محصول می گردد. غیر فعال شدن کاتالیست در اثر حضور دی اکسید کربن برگشت پذیر است در حالیکه غیر فعال شدن کاتالیست در اثر حضور آب غیر برگشت پذیر می باشد.

کلمات کلیدی

, کاتالیست آهن, فرآیند فیشر- تروپش, دی اکسید کربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035682,
author = {نخعی پور, علی},
title = {بررسی اثر دی اکسید کربن و آب در تولید محصولات هیدروکربنی توسط کاتالیست بهینه شده FT},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2001},
volume = {11},
number = {40},
month = {May},
issn = {2345-2900},
pages = {26--33},
numpages = {7},
keywords = {کاتالیست آهن، فرآیند فیشر- تروپش، دی اکسید کربن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر دی اکسید کربن و آب در تولید محصولات هیدروکربنی توسط کاتالیست بهینه شده FT
%A نخعی پور, علی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2001

[Download]