حقوق عمومی, دوره (1), شماره (1), سال (1999-8) , صفحات (68-77)

عنوان : ( تاریخ شفاهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحنامه تدوین و بازنگری )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرحنامه ای برای تدوین و بازنگری قانون اساسی

کلمات کلیدی

, تاریخ, تاریخ شفاهی, بازنگری قانون اساسی, تدوین قانون اساسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035692,
author = {خلیلی, محسن},
title = {تاریخ شفاهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحنامه تدوین و بازنگری},
journal = {حقوق عمومی},
year = {1999},
volume = {1},
number = {1},
month = {August},
issn = {****-0131},
pages = {68--77},
numpages = {9},
keywords = {تاریخ، تاریخ شفاهی، بازنگری قانون اساسی، تدوین قانون اساسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخ شفاهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحنامه تدوین و بازنگری
%A خلیلی, محسن
%J حقوق عمومی
%@ ****-0131
%D 1999

[Download]