پژوهش های نوین دامپزشکی, دوره (4), شماره (12), سال (2012-7) , صفحات (11-16)

عنوان : ( بررسی آلودگی با تیلریا اکویی و بایزیا کابالی در تک سمی های استان خراسان شمالی )

نویسندگان: ولی عابدی , غلامرضا رزمی , حسام الدین سیفی , سیدابوالقاسم نقیبی , سعید یغفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پیروپلاسموزیس یک بیماری تک یاخته ای قابل انتقال از طریق کنه ها می باشد که انتشار جهانی دارد و عامل آن در تک سمی ها تیلریا اکویی و بابزیا کابالی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی به تیلریا اکویی و بابزیا کابالی در تک سمی های استان خرأسان شمالی بود. نمونه ها از 20 روستا و از تعداد 206 رأس تک سمی شامل 100 رأس اسب ترکمن و 106 رأس الاغ اخذ گردید. گسترش خونی تهیه شده توسط گیمسا رنگ آمیزی گردید و با استفاده از بزرگنمایی 1000 برابر مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی میکروسکوپی مجموعا در 9 نمونه، تیلریا اکویی مشاهده گردید که از این تعداد نمونه آلوده، 5 رأس اسب (5%) و 4 رأس الاغ (7/3%) بودند. بابزیا کابالی در هیچکدام از نمونه ها دیده نشد. آنالیز آماری در مورد اسب ها نشان داد که نوع فعالیت ارتباطی به آلودگی با گونه تیلریا اکویی ندارد. نتیجه این مطالعه نشان داد که عفونت با تیلریا اکویی در اسب های نژاد ترکمن و الاغ در استان خرأسان شمالی با شیوع نسبتاً پایین بصورت اندمیک وجود دارد

کلمات کلیدی

پیروپلاسموز؛ تیلریا اکویی؛ الاغ؛ اسب نژاد ترکمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035694,
author = {عابدی, ولی and رزمی, غلامرضا and سیفی, حسام الدین and نقیبی, سیدابوالقاسم and یغفوری, سعید},
title = {بررسی آلودگی با تیلریا اکویی و بایزیا کابالی در تک سمی های استان خراسان شمالی},
journal = {پژوهش های نوین دامپزشکی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {12},
month = {July},
issn = {2228-5164},
pages = {11--16},
numpages = {5},
keywords = {پیروپلاسموز؛ تیلریا اکویی؛ الاغ؛ اسب نژاد ترکمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلودگی با تیلریا اکویی و بایزیا کابالی در تک سمی های استان خراسان شمالی
%A عابدی, ولی
%A رزمی, غلامرضا
%A سیفی, حسام الدین
%A نقیبی, سیدابوالقاسم
%A یغفوری, سعید
%J پژوهش های نوین دامپزشکی
%@ 2228-5164
%D 2012

[Download]