اساس, دوره (14), شماره (31), سال (2012-4) , صفحات (38-49)

عنوان : ( طراحی طول وصله برای تأمین مقاومت و شکل ‌پذیری خمشی تیرهای بتن آرمه وصله‌دار )

نویسندگان: مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدمحمدامین خوانیکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای طراحی طول وصله آرماتورهای کششی در تیرهای خمشی بتن آرمه وصله‌دار باید رابطه‌ای ارائه شود که بتواند همزمان مقاومت و شکل ‌پذیری خمشی لازم را برآورده کند. روابطی که تاکنون برای محاسبه طول وصله در آیین‌ نامه‌های طراحی ارائه شده‌اند، شکل ‌پذیری خمشی تیر را الزاماً تأمین نمی‌کنند. در این مقاله یک رابطه طراحی برای تعیین طول وصله و مقدار آرماتور جانبی مورد نیاز وصله ارائه شده است. این رابطه ترکیب مناسبی از دو عامل طول وصله و آرماتور جانبی را به نحوی ارائه می‌دهد که علاوه بر تأمین مقاومت پیوستگی کافی، شکل‌ پذیری لازم نیز حاصل ‌شود. صحت رابطه پیشنهادی با ساخت و انجام آزمایش خمش چهار نقطه‌ای بر روی 15 نمونه تیری در مقیاس واقعی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مقاومت پیوستگی و شکل‌ پذیری نمونه‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد، رابطه پیشنهادی علاوه بر اینکه مقاومت پیوستگی وصله را به خوبی تأمین می‌کند، شکل‌ پذیری خمشی کافی نیز در تیرهای وصله‌دار حاصل می‌شود.

کلمات کلیدی

, آرماتور کششی, آرماتور جانبی, بتن مسلح, پیوستگی, شکل ‌پذیری, طول وصله.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035697,
author = {رخشانی مهر, مهراله and اصفهانی, محمدرضا and خوانیکی, سیدمحمدامین},
title = {طراحی طول وصله برای تأمین مقاومت و شکل ‌پذیری خمشی تیرهای بتن آرمه وصله‌دار},
journal = {اساس},
year = {2012},
volume = {14},
number = {31},
month = {April},
issn = {2008-7721},
pages = {38--49},
numpages = {11},
keywords = {آرماتور کششی، آرماتور جانبی، بتن مسلح، پیوستگی، شکل ‌پذیری، طول وصله.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی طول وصله برای تأمین مقاومت و شکل ‌پذیری خمشی تیرهای بتن آرمه وصله‌دار
%A رخشانی مهر, مهراله
%A اصفهانی, محمدرضا
%A خوانیکی, سیدمحمدامین
%J اساس
%@ 2008-7721
%D 2012

[Download]