اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( اثر مدیریت تلفیقی کودی آلی و بیولوژیک بر وزن خشک و درصد اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum majorana L.) )

نویسندگان: سرور خرم دل , سیدمحمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مدیریت تلفیقی کودی آلی و بیولوژیک بر وزن خشک و درصد اسانس گیاه دارویی مرزنجوش Origanum majorana L.)) آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 اجرا شد. داده های آزمایش بصورت کرت های خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. کرت های اصلی با اعمال 16 تیمار کودی (ازتو باکتر (B1)، آزوسپیریلوم (B2)، میکوریزا (B3)، 10% کاربرد عصاره کمپوست (C1)، 20% کاربرد عصاره کمپوست (C2)، 30% کاربرد عصاره کمپوست (C3)، C1B1، C2B1، C3B1، C1B2، C2B2، C3B2، C1B3، C2B3، C3B3 و شاهد) و کرت های فرعی بر اساس سه تعداد چین طی فصل رشد تعیین شدند. بر اساس نتایج این آزمایش وزن خشک، قطر کانوپی و درصد اسانس مرزنجوش در چین اول (به ترتیب 83/32 و 07/22 و 75/0 درصد) بطور معنی دار بیش از چین دوم و سوم بود. همچنین بیشترین افزایش معنی دار در وزن خشک، قطر کانوپی و درصد اسانس مرزنجوش در نتیجه کاربرد تیمار C1B3 مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, درصد اسانس, عصاره کمپوست, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035715,
author = {خرم دل, سرور and سیدی, سیدمحمد},
title = {اثر مدیریت تلفیقی کودی آلی و بیولوژیک بر وزن خشک و درصد اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum majorana L.)},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {درصد اسانس، عصاره کمپوست، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مدیریت تلفیقی کودی آلی و بیولوژیک بر وزن خشک و درصد اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum majorana L.)
%A خرم دل, سرور
%A سیدی, سیدمحمد
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]