اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( مطالعه عملکرد و محتوی اسانس زنیان تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و محتوی اسانس زنیان، آزمایشی در در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار اجرا گردید. کود نیتروژن به صورت اوره در سه سطح (صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و اسانس زنیان معنی دار (01/0≥p) بود. با افزایش مصرف نیتروژن از صفر تا 100 کیلوگرم عملکرد دانه 47 درصد بهبود و محتوی اسانس 5/18 درصد کاهش یافت. مصرف نیتروژن نیز با افزایش رشد رویشی، منجر به بهبود فتوسنتز و عملکرد کمّی شد، ولی کاهش درصد اسانس را به دنبال داشت.

کلمات کلیدی

, حاصلخیزی خاک, رشد رویشی, فتوسنتز, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035716,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {مطالعه عملکرد و محتوی اسانس زنیان تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {حاصلخیزی خاک، رشد رویشی، فتوسنتز، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عملکرد و محتوی اسانس زنیان تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]