اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن های غده در گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) )

نویسندگان: سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بذرهای گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) حاوی مواد فیتوشیمیایی متعددی است که خاصیت آنت اکسیدانت، ضدنفخ و بادشکن دارند. بذرها منبع غنی از فیبر هستند. بمنظور ارزیابی تأثیر وزن های مختلف غده زیره سیاه بر جمعیت، تراکم، وزن خشک و شاخص تنوع شانون علف های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه وزن غده کمتر از 2، 4-2 و بیشتر از 4 گرم بودند. نتایج نشان داد که اثر وزن های مختلف غده زیره سیاه بر تراکم، وزن خشک و شاخص تنوع شانون علف های هرز معنی دار (01/0≥p) بود. بالاترین دامنه تراکم نسبی علف های هرز به تلخه با 73/22-96/12 و پایین ترین دامنه به پیچک با 18/18-03/3 درصد اختصاص داشت. با افزایش وزن غده از کمتر از 2 گرم به بیش از 4 گرم، تراکم علف های هرز باریک برگ و پهن برگ به ترتیب 66 و 61 درصد کاهش یافت. بدین ترتیب، چنین به نظر می رسد که وزن های بالاتر غده زیره سیاه از طریق بهبود رشد اولیه و استقرار گیاه موجب کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز شده است.

کلمات کلیدی

, شاخص تنوع, کشاورزی پایدار, گیاه دارویی, مدیریت علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035717,
author = {خرم دل, سرور and رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی and سیدی, سیدمحمد and عزیزی, هما},
title = {مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن های غده در گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.)},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {شاخص تنوع، کشاورزی پایدار، گیاه دارویی، مدیریت علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن های غده در گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.)
%A خرم دل, سرور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%A سیدی, سیدمحمد
%A عزیزی, هما
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]