اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( بررسی تأثیر تلقیح بذر گیاه دارویی رازیانه با قارچ همزیست میکوریزا بر عملکرد و محتوی اسانس )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش بمنظور بررسی تأثیر تلقیح با قارچ همزیست میکوریزا بر اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژیکی و دانه و محتوی و عملکرد اسانس رازیانه، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388 با دو تیمار (با تلقیح و بدون تلقیح میکوریزایی) و چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. هنگام کاشت، 20 گرم خاک حاوی میکوریزا (Glomus intraradices) به ازای هر بوته زیر بذر قرار داده شد. نتایج نشان داد که اجزای عملکرد، عملکرد دانه و بیولوژیکی و محتوی و عملکرد اسانس رازیانه بطور معنی داری (01/0≥p) تحت تأثیر تلقیح با میکوریزا قرار گرفت. همزیستی میکوریزایی باعث بهبود عملکرد بیولوژیکی و دانه به ترتیب برابر با 39 و 35 درصد در مقایسه با عدم تلقیح شد. تلقیح با میکوریزا عملکرد اسانس را 57 درصد در مقایسه با شاهد افزایش داد. تلقیح با میکوریزا بدلیل توسعه سیستم ریشه ای و فراهمی عناصر غذایی بویژه فسفر باعث بهبود عملکرد کمی و کیفی هر دو گونه دارویی در مقایسه با شاهد شد.

کلمات کلیدی

, حاصلخیزی خاک, سیستم ریشه ای, قارچ همزیست, کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035718,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {بررسی تأثیر تلقیح بذر گیاه دارویی رازیانه با قارچ همزیست میکوریزا بر عملکرد و محتوی اسانس},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {حاصلخیزی خاک، سیستم ریشه ای، قارچ همزیست، کود بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر تلقیح بذر گیاه دارویی رازیانه با قارچ همزیست میکوریزا بر عملکرد و محتوی اسانس
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]