اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( مطالعه تأثیر سطوح پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پسیلیوم و مرزنجوش بستانی )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , سوسن خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پسیلیوم (Plantago psyllium L.) و مرزنجوش بستانی (Origanum majorana L.) تحت تأثیر سطوح تنش خشکی با استفاده از پلی اتیلن گلایکول، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه گیاهان زراعی ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 اجرا شد. سطوح پتانسیل آب شامل صفر، 1-، 3- و 5- بار بود. برای اعمال پتانسیل آب از محلول پلی اتیلن گلایکول 6000 و برای ایجاد پتانسیل صفر از آب مقطر استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر جوانه زنی نهایی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر هر دو گونه دارویی پسیلیوم و مرزنجوش بستانی معنی دار (01/0≥p) بود. اعمال تنش خشکی با کاهش جذب آب و اختلال در جوانه زنی، باعث کاهش خصوصیات جوانه زنی هر دو گونه گردید. درصد جوانه‌زنی پسیلیوم و مرزنجوش بستانی در شرایط افزایش پتانسیل خشکی از صفر تا 5- بار به ترتیب 77 و 100 درصد کاهش یافت. چنین بنظر می رسد که مرزنجوش بستانی گونه بسیار حساسی نسبت به تنش خشکی در مقایسه با پسیلیوم می باشد.

کلمات کلیدی

, تنش غیرزیستی, کمبود آب, گیاه دارویی, مقاومت به خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035719,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and سوسن خرم دل},
title = {مطالعه تأثیر سطوح پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پسیلیوم و مرزنجوش بستانی},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تنش غیرزیستی، کمبود آب، گیاه دارویی، مقاومت به خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تأثیر سطوح پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پسیلیوم و مرزنجوش بستانی
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A سوسن خرم دل
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]