اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( ارزیابی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز )

نویسندگان: سرور خرم دل , اصغر خوشنودیزدی , سوسن خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیره سبز (Cuminum cyminum L.) گیاهی دارویی است که در طب سنتی به عنوان دارویی مدر بوده و برای درمان ناراحتی های معده و نفخ استفاده می شود. این آزمایش به منظور بررسی اجزای عملکرد، عملکرد دانه و اسانس زیره سبز تحت تأثیر همزیستی با قارچ میکوریزا (با و بدون تلقیح)، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال زراعی 91-1390، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار اجرا شد. هنگام کاشت، 20 گرم خاک حاوی میکوریزا (Glomus intraradices) به ازای هر بوته زیر بذر قرار داده شد. نتایج نشان داد که اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژیکی و دانه، شاخص برداشت، محتوی و عملکرد اسانس زیره سبز بطور معنی داری تحت تأثیر تلقیح با میکوریزا قرار گرفت (01/0≥p). همزیستی میکوریزایی عملکرد دانه و عملکرد اسانس زیره سبز را بیش از 100 درصد در مقایسه با شاهد بهبود داد. میزان افزایش تعداد شاخه جانبی، تعداد چتر در بوته و وزن هزار دانه در شرایط تلقیح با میکوریزا به ترتیب برابر با 73، 74 و 42 درصد بود. با توجه به بهبود عملکرد زیره سبز تحت تأثیر همزیستی با میکوریزا، می توان تلقیح با این قارچ همزیست را برای افزایش عملکرد گیاهان دارویی بویژه در شرایط مدیریت اکولوژیک مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, حاصلخیزی خاک, سیستم ریشه ای, گیاه دارویی, متابولیت ثانویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035720,
author = {خرم دل, سرور and خوشنودیزدی, اصغر and سوسن خرم دل and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {ارزیابی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {حاصلخیزی خاک، سیستم ریشه ای، گیاه دارویی، متابولیت ثانویه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز
%A خرم دل, سرور
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A سوسن خرم دل
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]