جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (10), شماره (19), سال (2013-2) , صفحات (195-214)

عنوان : ( بررسی توسعه ی زون گسل سنگ بست-شاندیز و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن )

نویسندگان: علی کیوان زراعتکار , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زون گسل سنگ بست- شاندیز با طول تقریباً 57 کیلومتر، پهنای متوسط 2 کیلومتر و روند شمال غرب- جنوب شرق، از فاصله ی حدود 15 کیلومتری غرب شهر مشهد می گذرد و از جمله گسل های اصلی کوه های بینالود است. با توجه به شواهد ژئومورفیک، دارای حرکت امتداد لغز راست گرد با مؤلّفه ی راندگی است . در این مقاله با استفاده از مطالعات سنجش از دور، تصاویر ماهواره ای و نقشه های ارتفاعی رقومی و انجام مطالعات میدانی به بررسی خصوصیات ژئومورفیک متأثر از فعالیت این زون گسلی پرداخته شده است. خصوصیات ژئومورفیک مرتبط با زون گسل سن گ بست- شاندیز به فرم ناهنجاری های توپوگرافی در راستای گسل و جابه جایی و برش در سیستم های زه کشی منطقه، نظیر کانال های آبراهه و ستیغ های فرسایشی خطی به وضوح دیده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هر چه میزان لغزش در زون گسلی بیشتر شده، قطعات گسل هم طویل تر و عریض تر شده اند. علاوه براین با افزایش لغزش های امتدادی، گسل های از پیش- موجود و قطعات گسلی به هم متصل شده و تعداد پله ها در زون گسل کم تر می شود . بنابراین براساس شواهد موجود و نتایج بهدستآمده ، نیمه ی جنوب شرقی زون گسل سنگ بست- شاندیز در حال توسعه و آزادسازی انرژی می باشد و برعکس بخش شمال غربی آن نسبت به نیمه ی جنوب شرق در حال تمرکز استرس است. کلیدواژه ها: توسعه ی گسل امتدادلغز، ژئومورفولوژی زون گسل، کو ههای بینالود.

کلمات کلیدی

, گسل سنگ بست شاندیز, ژئومورفولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035722,
author = {کیوان زراعتکار, علی and رحیمی, بهنام},
title = {بررسی توسعه ی زون گسل سنگ بست-شاندیز و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2013},
volume = {10},
number = {19},
month = {February},
issn = {2383-2487},
pages = {195--214},
numpages = {19},
keywords = {گسل سنگ بست شاندیز-ژئومورفولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توسعه ی زون گسل سنگ بست-شاندیز و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن
%A کیوان زراعتکار, علی
%A رحیمی, بهنام
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2013

[Download]