علوم باغبانی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (217-226)

عنوان : ( اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانههای گل دو ژنوتیپ بادام )

نویسندگان: علی اکبر شکوهیان , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , علی ایمانی , علی رسولزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اساس تولید محصول در بادام، تولید جوانههای گل با کمیت و کیفیت مطلوب است. فرآیند تشکیل جوانه بارده نه تنها توسط ریخته ارثی گیاه کنترل میشود، بلکه عوامل داخلی و خارجی متعددی آن را تحت تأثیر قرار میدهند. بدون برقراری رابطهای مناسب بین این عوامل، دستیابی به محصول بر (Effective Microorganism (EM)) اقتصادی و منظم سالیانه دور از انتظار است. این بررسی به منظور ارزیابی نقش ریز موجودات مفید تشکیل جوانههای گل ژنوتیپهای بادام، تحت تنش آبی در سال 1390 در گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه فاکتور ریز موجودات مفید (صفر و نیم درصد)، تنش آبی (آبیاری کامل، 66 درصد و 33 درصد آب در 4 تکرار اجرا گردید. تجزیه واریانس دادهها نشان داد که ریز موجودات مفید در سطح احتمال (H و 2 H قابل نگهداری خاک) و دو ژنوتیپ بادام ( 1 یک درصد سبب افزایش سطح برگ، کلروفیل، ذخیره پروتئین، ازت، پتاسیم و فسفر برگ شده است. تعداد جوانهی گل تشکیل شده، تحت تاثیر ژنوتیپ ، و آبیاری کامل، سبب افزایش تعداد جوانههای گل شدند . H ژنوتیپ 1 ،EM و سطوح تنش، در سطح یک درصد معنیداری بود. رفتارهای مصرف EM در EM در صفت تعداد جوانهی گل تشکیل شده، اثر متقابل معنیداری در سطح یک درصد بین تیمارها مشاهده گردید که بهترین نتیجه با مصرف حاصل شد.

کلمات کلیدی

, پروتئین, سطح برگ, عناصر غذایی, کلروفیل, کم آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035728,
author = {شکوهیان, علی اکبر and داوری نژاد, غلامحسین and تهرانی فر, علی and علی ایمانی and علی رسولزاده},
title = {اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانههای گل دو ژنوتیپ بادام},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4730},
pages = {217--226},
numpages = {9},
keywords = {پروتئین، سطح برگ، عناصر غذایی، کلروفیل، کم آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانههای گل دو ژنوتیپ بادام
%A شکوهیان, علی اکبر
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A تهرانی فر, علی
%A علی ایمانی
%A علی رسولزاده
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2013

[Download]