اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( ارزیابی عملکرد گل و بذر همیشه بهار تحت تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته در شرایط آب و هوایی شیروان )

نویسندگان: سرور خرم دل , مهدی مکمل , آسیه سیاهمرگویی , سوسن خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر رشد و عملکرد گل و بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. شش تراکم بوته شامل 20، 30، 40، 50، 60 و 70 بوته در متر مربع به عنوان تیمار در نظر گرفته شدند. برداشت گل ها در سه چین انجام و در پایان فصل رشد بذرها جمع آوری شدند. شاخص برداشت بر اساس نسبت عملکرد گل به عملکرد زیست توده محاسبه شد. نتایج نشان داد که اثر تراکم بوته بر عملکرد زیست توده، بذر و گل و شاخص برداشت همیشه بهار معنی دار (01/0p≤) بود. با افزایش تراکم بوته از 20 تا 70 بوته در متر مربع، عملکرد زیست توده بیش از 100 درصد بهبود یافت. بیشترین و کمترین عملکرد گل به ترتیب برای تراکم 50 و 20 بوته در متر مربع با 2/65 و 5/23 گرم بر متر مربع مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تراکم بوته, گیاه دارویی, همیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035736,
author = {خرم دل, سرور and مکمل, مهدی and آسیه سیاهمرگویی and سوسن خرم دل},
title = {ارزیابی عملکرد گل و بذر همیشه بهار تحت تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته در شرایط آب و هوایی شیروان},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تراکم بوته، گیاه دارویی، همیشه بهار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد گل و بذر همیشه بهار تحت تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته در شرایط آب و هوایی شیروان
%A خرم دل, سرور
%A مکمل, مهدی
%A آسیه سیاهمرگویی
%A سوسن خرم دل
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]