اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( مطالعه خصوصیات رشدی و عملکرد گونه دارویی سیر تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , الهام عزیزی , آسیه سیاهمرگویی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیر (Allium sativum L.) یکی از گیاهان دارویی و صنعتی ارزشمند است که تولید آن تاریخچه زیادی در کشور دارد. بمنظور مطالعه اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 1390-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها چهار سطح نیتروژن شامل صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بودند. نتایج نشان داد که اثر مقادیر کود نیتروژن بر وزن خشک برگ، تعداد سیرچه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد سیرچه معنی دار (01/0p≤) بود. با افزایش مقدار نیتروژن از صفر تا 150 کیلوگرم در هکتار، وزن خشک بر و تعداد سیرچه بیش از 100 درصد بهبود یافت. بیشترین و کمترین تعداد سیرچه به ترتیب برای مقادیر 150 کیلوگرم در هکتار و شاهد با 7/81 و 6/35 گرم بر متر مربع بدست آمد. با افزایش مصرف نیتروژن از صفر تا 150 کیلوگرم در هکتار عملکرد اقتصادی سیر 94 درصد بهبود یافت. افزودن نیتروژن به خاک به دلیل تحریک رشد رویشی گیاه، موجب بهبود خصوصیات رشدی و عملکرد سیر گردید.

کلمات کلیدی

, رشد رویشی, گیاه دارویی, گیاه صنعتی, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035737,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور and الهام عزیزی and آسیه سیاهمرگویی},
title = {مطالعه خصوصیات رشدی و عملکرد گونه دارویی سیر تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {رشد رویشی، گیاه دارویی، گیاه صنعتی، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خصوصیات رشدی و عملکرد گونه دارویی سیر تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%A الهام عزیزی
%A آسیه سیاهمرگویی
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]