اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( مطالعه اثر مدیریت های مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare L.) )

نویسندگان: فرزاد نجفی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , لیدا فکرت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 88-1387 انجام شد. تیمارها شامل کودشیمیایی (مصرف 100 کیلوگرم در هکتار اوره، 60 کیلوگرم در هکتار پتاس و 100 کیلوگرم فسفر) (F1)، کود بیولوژیکی+کود شیمیایی (2/1 F1) (F2)، کود بیولوژیکی (F3)، کود دامی (F4) و کود دامی+ کود شیمیایی (2/1 F1) (F5) بودند. کودهای شیمیایی قبل از کاشت به خاک اضافه و تلقیح با کودهای بیولوژیکی قبل از کاشت انجام شد. نتایج نشان داد که اثر مدیریت های مختلف کودی بر تعداد شاخه جانبی، تعداد چتر در شاخه جانبی، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در چترک، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیکی و دانه رازیانه معنی دار (01/0p≤) بود. اثر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیکی و دانه رازیانه معنی دار (05/0≥p) بود. بالاترین وزن هزار دانه برای تیمار F5 مشاهده شد که بیش از 102 درصد بالاتر از F3 بود. بیشترین عملکرد بیولوژیکی و دانه به ترتیب با 1/3 کیلوگرم بر متر مربع و 5/296 گرم بر متر مربع برای F5 و کمترین میزان به ترتیب با 7/0 کیلوگرم بر متر مربع و 7/74 گرم بر متر مربع برای F3 مشاهده شد. بدین ترتیب، چنین به نظر می رسد که می توان از مصرف تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی به منظور افزایش رشد و عملکرد گیاهان دارویی نظیر رازیانه در شرایط بهره گیری از مدیریت زیستی بهره جست.

کلمات کلیدی

, باروری خاک, کود بیولوژیکی, کشاورزی زیستی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035738,
author = {فرزاد نجفی and شباهنگ, جواد and خرم دل, سرور and فکرت, لیدا},
title = {مطالعه اثر مدیریت های مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare L.)},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {باروری خاک، کود بیولوژیکی، کشاورزی زیستی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر مدیریت های مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare L.)
%A فرزاد نجفی
%A شباهنگ, جواد
%A خرم دل, سرور
%A فکرت, لیدا
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]