اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , فرزاد نجفی , سارا بخشائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی رشد، عملکرد کمّی و کیفی رازیانه تحت تأثیر مقادیر مختلف آبیاری، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. مقدار آبیاری در سه سطح 1000، 2000 و 3000 متر مکعب در هکتار بعنوان تیمار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد بیولوژیکی و دانه، محتوی و عملکرد اسانس و اجزای عملکرد رازیانه معنی دار (01/0≥p) بود. بیشترین عملکرد بیولوژیکی و دانه برای مقدار آبیاری 3000 متر مکعب در هکتار (8/4 و 6/1 گرم بر متر مربع) و کمترین میزان آن برای مقدار 1000 متر مکعب در هکتار (1/4 و 4/1 گرم بر متر مربع) مشاهده شد. بیشترین میزان اسانس با 0/4 درصد برای مقدار 1000 مترمکعب و کمترین میزان برای مقدار آبیاری 3000 مترمکعب با 2/3 درصد بدست آمد. بطور کلی، افزایش حجم آبیاری با بهبود رشد رویشی و سطح فتوسنتز کننده باعث افزایش سرعت فتوسنتز و بهبود سطح برگ شد.

کلمات کلیدی

, سیستم ریشه ای, گیاه دارویی, متابولیت ثانویه, محتوی رطوبتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035739,
author = {کوچکی, علیرضا and شباهنگ, جواد and خرم دل, سرور and فرزاد نجفی and بخشائی, سارا},
title = {ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {سیستم ریشه ای، گیاه دارویی، متابولیت ثانویه، محتوی رطوبتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه
%A کوچکی, علیرضا
%A شباهنگ, جواد
%A خرم دل, سرور
%A فرزاد نجفی
%A بخشائی, سارا
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]