اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( ارزیابی تأثیر تیمارهای کودی بر تعداد و وزن خشک گل های گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در چین های مختلف )

نویسندگان: فرزاد نجفی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بابونه (Matricaria chamomilla L.) یکی از داروهای گیاهی سنتی است که از سالیان قدیم به عنوان آرام کننده و درمان زخم معده مورد استفاده قرار می گرفته است. این آزمایش به منظور بررسی اثر انواع حاصلخیزکننده های خاک بر رشد و عملکرد گل در چین های مختلف گیاه دارویی بابونه، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 88-1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل کودشیمیایی (مصرف 80 کیلوگرم در هکتار اوره، 70 کیلوگرم در هکتار پتاس و 70 کیلوگرم فسفر)، کود بیولوژیکی، میکوریزا و میکوریزا+کود بیولوژیکی بودند. کودهای شیمیایی قبل از کاشت به خاک اضافه و تلقیح با کودهای بیولوژیکی قبل از کاشت انجام شد. گل ها در شش چین برداشت و پس از توزین، خشک شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف کودی بر تعداد، وزن تر و خشک گل بابونه در چین های مختلف معنی دار (01/0p≤) بود. بیشترین تعداد گل، وزن تر و خشک گل برای چین سوم مشاهده شد. همچنین بیشترین تعداد و وزن خشک گل در چین سوم برای تیمار F4 (به ترتیب با 0/2040 گل در متر مربع و 4/3 گرم در متر مربع) و کمترین میزان برای تیمار F2 (به ترتیب با 7/977 گل در متر مربع و 1/2 گرم در متر مربع) حاصل شد. بدین ترتیب، می توان مصرف کودهای بیولوژیکی بویژه میکوریزا را برای بهبود رشد و عملکرد گیاهان دارویی همچون بابونه در شرایط مدیریت زیستی مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, حاصلخیزی خاک, کشاورزی زیستی, گیاه دارویی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035740,
author = {فرزاد نجفی and شباهنگ, جواد and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی تأثیر تیمارهای کودی بر تعداد و وزن خشک گل های گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در چین های مختلف},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {حاصلخیزی خاک، کشاورزی زیستی، گیاه دارویی، میکوریزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تأثیر تیمارهای کودی بر تعداد و وزن خشک گل های گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در چین های مختلف
%A فرزاد نجفی
%A شباهنگ, جواد
%A خرم دل, سرور
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]