اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2013-05-08

عنوان : ( اثر سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) )

نویسندگان: سرور خرم دل , مهدی مکمل , آسیه سیاهمرگویی , سوسن خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیره سبز (Cuminum cyminum L.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که حاوی مواد شیمیایی گیاهی است که به آنتی اکسیدانت معروف است و دانه های آن دارای خواصی از قبیل بادشکن و ضدنفخ است. بمنظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار انجام شد. تیمارها شامل مصرف صفر، 5، 10، 15 و 20 تن کود دامی در هکتار بودند. نتایج نشان داد که اثر مقادیر مختلف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز معنی دار (01/0≥p) بود. با افزایش مقدار کود دامی عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز بهبودیافت. بطوریکه با افزایش مقدار کود دامی از صفر تا 20 تن در هکتار، عملکرد بیولوژیکی و دانه به ترتیب 69 و 78 درصد بهبود یافت. بدین ترتیب، می توان مصرف کود دامی را به عنوان حاصلخیزکننده ای آلی برای بهبود عملکرد گیاهان دارویی از جمله زیره سبز مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, حاصلخیزی, کشاورزی پایدار, کود آلی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035741,
author = {خرم دل, سرور and مکمل, مهدی and آسیه سیاهمرگویی and سوسن خرم دل},
title = {اثر سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)},
booktitle = {اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {حاصلخیزی، کشاورزی پایدار، کود آلی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)
%A خرم دل, سرور
%A مکمل, مهدی
%A آسیه سیاهمرگویی
%A سوسن خرم دل
%J اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
%D 2013

[Download]