مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (2), شماره (3), سال (2012-3) , صفحات (1-16)

عنوان : ( مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوکهای حرارتی-مکانیکی )

نویسندگان: محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقال ه رفتار شکست مواد تابعی تحت شوکهای حرارتی -مکانیکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از معادلات ترموالاستیسیته کلاسیک کوپله استفاده شده است. این معادلات با کمک روش المان محدود توسعه یافته گسسته سازی شده و سپس با استفاده از روش نیومارک در قلمرو زمان حل شدهاند. شبیه سازی مواد تابعی توسط مدلهای میکرومکانیکی متداول برای مواد مرکب انجام شده است. در این مقاله، کلیترین شکل انتگرال برهمکنش برای ترکهای مستقیم الخط متحرک تحت بارهای حرارتی و مکانیکی در مواد تابعی، استخراج و برای محاسبه ضرایب شدت تنش دینامیکی بکار گرفته شده است. کلیه مراحل حل مسئله از مشبندی تا حل معادلات مربوطه و استخراج نتایج در محیط صورت گرفته است. چندین مثال حل شده و نتایج حاصل با نتایج تحلیلی و عددی موجود MATLAB برنامه نویسی نرم افزار در مقالات دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. مطابقت خوب این نتایج، دقت و صحت روش حل ارائه شده و کد نوشته شده را تایید میکند. در نهایت چگونگی تغییر ضرایب شدت تنش با تغییر پروفیل ماده تابعی و نیز سرعت و مسیر رشد ترک در یک تیر از جنس شیشه-اپوکسی تحت شوکهای حرارتی-مکانیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, شکست؛ رشد ترک؛ مواد تابعی؛ ترموالاستیسیته کوپله؛ شوک حرارتی, مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035745,
author = {شریعتی, محمود and مسعود مهدی زاده رخی},
title = {مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوکهای حرارتی-مکانیکی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2012},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {2251-9475},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {شکست؛ رشد ترک؛ مواد تابعی؛ ترموالاستیسیته کوپله؛ شوک حرارتی-مکانیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوکهای حرارتی-مکانیکی
%A شریعتی, محمود
%A مسعود مهدی زاده رخی
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2012

[Download]