ژنتیک نوین, دوره (8), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (139-148)

عنوان : ( بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA )

نویسندگان: محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , خلیل ملک زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آکتینومیست‌های گرمادوست به‌دلیل توانایی تجزیه مواد سلولزی از اجزای اصلی میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای محسوب می‌شوند. این گروه همراه با میکروارگانیسم‌های گرمادوست دیگر نقش مهمی در فرایند کمپوست‌سازی ایفا می‌کنند. از روش‌های مختلف مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی برای شناسایی این گروه از باکتری‌ها استفاده شده است. روش‌های مولکولی مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) ازجمله آنالیز الگوی برشی جزء کوچک ژن RNA ریبوزومی (16S rRNA) با آنزیم‌های برشی روشی سریع و مطمئن برای شناسایی باکتری‌ها می باشد. مقایسه الگوی قطعات برشی ایزوله‌های جداشده با الگوی تهیه شده از هضم توالی‌های معتبر منتشر شده از جنس‌های آکتینومیست‌ها در GenBank به صورت این سیلیکو، روشی سریع برای شناسایی آکتینومیست‌ها می‌باشد. آکتینومیست‌های گرمادوست موجود در کمپوست با استفاده از روش رقیق‌سازی بر روی محیط کشت و گرمخانه‌گذاری در دمای 46 درجه سلسیوس جداسازی شدند. ژن 16S rRNA هر ایزوله به طور جداگانه، با استفاده از PCR تکثیر و با آنزیم‌های برشی مورد هضم قرار گرفت. پس از تعیین الگوی برشی هر آنزیم با الکتروفورز روی ژل آگارز، از تکنیک تجزیه و تحلیل قطعات DNA ریبوزومی تکثیر شده ( ARDRA) برای شناسایی ایزوله‌های ناشناخته استفاده شد. بیشترین آکتینومیست‌های جداسازی شده از کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای به جنس استرپتومایسس تعلق داشتند. این گروه دارای اهمیت زیادی در تجزیه بقایای گیاهی و تولید کمپوست می‌باشند.

کلمات کلیدی

, آکتینومیست, کمپوست, ژن 16S rRNA, Agaricus bisporus,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035747,
author = {فارسی, محمد and پاکدین پاریزی, علی and ملک زاده, خلیل},
title = {بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2013},
volume = {8},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4439},
pages = {139--148},
numpages = {9},
keywords = {آکتینومیست، کمپوست، ژن 16S rRNA، Agaricus bisporus، ARDRA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA
%A فارسی, محمد
%A پاکدین پاریزی, علی
%A ملک زاده, خلیل
%J ژنتیک نوین
%@ 2008-4439
%D 2013

[Download]