دامپزشکی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (51-59)

عنوان : ( بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی )

نویسندگان: حسین حملی , رضی‌الله جعفری جوزانی , کتایون نفوذی , جواد اشرفی هلان , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سقط جنین های بروسلایی، لپتوسپیرایی و کمپیلوباکتریایی در راس عوامل باکتریایی ایجاد سقط جنین در گاو قرار دارند . به منظور - بررسی فراوانی سقط جنین های ناشی از این عوامل در گاوداری های اطراف تبریز تعداد 76 جنین سقط شده در طول سال های 1389 1387 جمع آوری و مو رد بررسی قرار گرفت . بعد از کالبدگشایی جنین ها، از محتویات شیردان، کبد، کلیه، ریه، مغز، قلب، طحال و جفت تعداد سقط ،PCR -20° نگهداری شدند . بعد از انجام آزمایشات C مادران نمونه برداری و نمونه ها تا زمان انجام آزمایشات در فریزر 3%) تشخیص داده شد . نتایج حاصل از / 7%)، لپتوسپیر ایی 16 مورد ( 21 %) و کمپیلوباکتر یایی 3 مورد ( 9 / جنین های بروسلا یی 6 مورد ( 8 آزمایشات انجام یافته نشان داد که هر سه بیماری بروسلوز، لپتوسپی ر وز و کمپیلوباکتر یوز در گاوداری های اطراف تبریز وجود دارند و می تواند در برخی RB فراوانی سقط های ناشی از بیماری لپتوسپی ر وز بیشتر از بقیه موارد است . همچنین مشخص گردید که واکسن 51 از گاو های آبستن موجب سقط جنین گردد.

کلمات کلیدی

, سقط جنین, بروسلوز, لپتوسپیروز, کمپیلوباکتریوز, گاو, تبریز, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035748,
author = {حسین حملی and رضی‌الله جعفری جوزانی and کتایون نفوذی and جواد اشرفی هلان and جباری نوقابی, هادی},
title = {بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-6873},
pages = {51--59},
numpages = {8},
keywords = {سقط جنین، بروسلوز، لپتوسپیروز، کمپیلوباکتریوز، گاو، تبریز، PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی
%A حسین حملی
%A رضی‌الله جعفری جوزانی
%A کتایون نفوذی
%A جواد اشرفی هلان
%A جباری نوقابی, هادی
%J دامپزشکی ایران
%@ 1735-6873
%D 2013

[Download]