هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , علیرضا عدالتی شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت انجام هرگونه تحلیل بر روی مجموعه ی س، پی و دیوار آب بند، توجه به رفتار مکانیکی مصالح بکار رفته در دیوار آب بند که در آن به اثرپذیری از فشار همه جانبه توجه شده باشد یک ضرورت است. شرایط طبیعی بتن پلاستیک در دیوار آب بند، شرایط سه محوری خاک بوده و به همین دلیل انجام آزمایشات سه محوری ضروری است. تحقیقات فعلی عمدتا با توجه به رفتار تک محوری بوده است. در این پژوهش ارتباط بین مقاومت و مدول الاستیسیته بتن پلاستیک که از آزمایش سه محوری بدست آمده و رفتار تک محوری آن مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و روابط بین آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمایش سه محوری به روش تحکیم یافته زهکشی نشده، در سن 42 روزه انجام گرفته و نمونه ها تحت تنش های متفاوت 5/1، 3 و 5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار گرفته اند. نتایج مشخص کننده تغییر رفتار بتن پلاستیک از حالت ترد به حالت شکل پذیز در سطوح پایین فشار همه جانبه می باشد. مشخصات مکانیکی بتن پلاستیک از جمله مقاومت و مدول الاستیسیته تک محوری و سه محوری و تاثیر فشار جانبی بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته سه محوری بتن پلاستیک مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. با استفاده از نتایج از سه محوری، رابطه مقاومت فشاری تک محوری و تنش های اصلی در آزمایش بتن پلاستیک تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, بتن پلاستیک, آزمایش تک محوری, آزمایش سه محوری, مقاومت فشاری, ضریب تغییر شکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035749,
author = {بلوری بزاز, جعفر and عدالتی شعرباف, علیرضا},
title = {بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {بتن پلاستیک، آزمایش تک محوری، آزمایش سه محوری، مقاومت فشاری، ضریب تغییر شکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری
%A بلوری بزاز, جعفر
%A عدالتی شعرباف, علیرضا
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]