دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01

عنوان : ( کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی دایروی تحت بار مایل: تحلیل عددی و تجربی )

نویسندگان: عبدالحسین فریدون , محمود شریعتی , امین اکبرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درک چگونگی تأثیر گشودگی روی ظرفیت تحمل بار و رفتار کمانش پوسته های استوانه ای یک مسئله اساسی در طراحی اجزای سازه های به کار رفته در اتومبیل ها، هواپیماها و نیز سازه های دریایی می باشد. در این مقاله شبیه سازی و تحلیل پوسته های استوانه ای از جنس فولاد ضد زنگ (stainless steel c116 Ti) با طول ها و ضخامت های متفاوت، شامل گشودگی دایروی، تحت بارگذاری مایل با استفاده از روش عددی اجزای محدود انجام شده و تاثیر اندازه گشودگی با مساحت ثابت و همچنین نسبت طول به قطر و نسبت طول به ضخامت در رفتار کمانش و پس کمانش پوسته های استوانه ای بررسی شده است. همچنین برای چندین نمونه، آزمایش کمانش توسط یک دستگاه سرو هیدرولیک انجام شد و نتایج به دست آمده از آزمایش های تجربی با نتایج عددی مقایسه شدند مطابقت بسیار خوبی بین نتایج به دست آمده از شبیه سازی عددی و نتایج تجربی مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, کمانش , پوسته های استوانه ای , گشودگی دایروی , بارگذاری مایل , روش تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035757,
author = {عبدالحسین فریدون and شریعتی, محمود and امین اکبرپور},
title = {کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی دایروی تحت بار مایل: تحلیل عددی و تجربی},
booktitle = {دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کمانش - پوسته های استوانه ای - گشودگی دایروی - بارگذاری مایل - روش تجربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی دایروی تحت بار مایل: تحلیل عددی و تجربی
%A عبدالحسین فریدون
%A شریعتی, محمود
%A امین اکبرپور
%J دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2011

[Download]