اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (114-122)

عنوان : ( برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی) )

نویسندگان: آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار , مسعود حسین زاده , عبدالله لوشابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش جمعیت و نیاز آن ها به محصولات پروتئینی و لبنی سبب شده است که سیاست افزایش کارایی مورد توجه سیاست گذارن بخش دامپروری قرار گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر درآمد حاصل از شیر، محاسبه کارایی فنی گاوداران و تعیین عوامل موثر بر کارایی آن ها در استان خراسان شمالی می‌باشد. داده‌های مورد نیاز این مطالعه، داده-های ترکیبی متقارن است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای و تکمیل پرسشنامه از 160 گاوداری شیری این استان در بین سال های 91-1388به دست آمد. برای بررسی عوامل موثر بر درآمد حاصل از تولید شیر از تابع کاب-داگلاس استفاده شد. همچنین به منظور محاسبه کارایی فنی و بررسی عوامل موثر بر آن از توابع مرزی تصادفی (SPF) و مرزی فاصله ای تصادفی (SDF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی استفاده شد. نتایج برآورد توابع مرزی تصادفی (SPF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل 96/0 و 93/0 می‌باشد. همچنین تجربه، شغل اصلی گاودار و هدفمندسازی یارانه ها بر کارایی فنی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج نشان داد که تعداد گاو، زمین، سرمایه گذاری در تجهیزات، نیروی کار و هزینه تغذیه تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمد حاصل از تولید شیر دارند. نتایج برآورد توابع مرزی فاصله ای تصادفی (SDF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل به ترتیب 91/0 و 94/0 می‌باشد و تجربه، شغل اصلی گاودار و هدفمندسازی یارانه ها بر کارایی فنی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین تعداد گاو، زمین، سرمایه گذاری در تجهیزات، نیروی کار، هزینه دامپزشکی و تغذیه تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمد حاصل از تولید شیر دارند. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از کلاس های آموزشی-ترویجی، صنعتی نمودن گاوداری ها، افزایش تعداد گاوها، پرداختن اختصاصی به شغل گاوداری و بهبود شرایط واحدهای گاوداری اعم از تغذیه و وضعیت بهداشتی برای افزایش کارایی و تولید در واحدهای تولید شیر در استان خراسان شمالی پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, تابع تولید مرزی تصادفی, تابع مرزی فاصله ای تصادفی, داده های ترکیبی متقارن, کارایی فنی, گاوداری شیری, استان خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035762,
author = {دوراندیش, آرش and افسانه نیکوکار and حسین زاده, مسعود and لوشابی, عبدالله},
title = {برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {114--122},
numpages = {8},
keywords = {تابع تولید مرزی تصادفی، تابع مرزی فاصله ای تصادفی، داده های ترکیبی متقارن، کارایی فنی، گاوداری شیری، استان خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی)
%A دوراندیش, آرش
%A افسانه نیکوکار
%A حسین زاده, مسعود
%A لوشابی, عبدالله
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2013

[Download]