پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (448-460)

عنوان : ( تأثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سارا بخشائی , سرور خرم دل , ویدا مختاری , شهربانو طاهرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دانه کنجد (Sesamum indicum L.)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت اصلی سه سطح آبیاری شامل 2000، 3000 و 4000 متر مکعب آبیاری در هکتار و کرت های فرعی تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزا شامل Glomus mosseae و G. intraradices و شاهد بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح آبیاری بر تمام اجزای عملکرد بجز وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و دانه، شاخص برداشت و کارایی مصرف آب بر اساس عملکرد بیولوژیک و دانه معنی دار (05/0p≤) بود. با افزایش مقدار آبیاری از 2000 به 4000 متر مکعب در هکتار عملکرد بیولوژیک و دانه به ترتیب برابر با 52 و 118 درصد بهبود یافت. افزایش مقدار آبیاری از 2000 به 4000 متر مکعب در هکتار بهبود 22 درصدی کارایی مصرف آب کنجد بر اساس عملکرد دانه را موجب شد. تلقیح با گونه های میکوریزا اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژیک و دانه، شاخص برداشت و کارایی مصرف آب کنجد بر اساس عملکرد بیولوژیک و دانه را به طور معنی داری تحت تأثیر قرار داد (05/0p≤). تلقیح با G. mosseae عملکرد دانه را به ترتیب برابر با 7 و 12 درصد در مقایسه با G. intraradices و شاهد بهبود بخشید. میزان این بهبود برای کارایی مصرف آب بر اساس عملکرد دانه به ترتیب برابر با 7 و 24 درصد بود. تلقیح با میکوریزا با بهبود توسعه سیستم ریشه ای و در نتیجه افزایش فراهمی رطوبت و دسترسی به عناصر غذایی موجب بهبود کارایی مصرف آب گردیده است که این تأثیر برای گونه G. mosseae بالاتر از گونه G. intraradices بود.

کلمات کلیدی

, توسعه سیستم ریشه ای, کشاورزی پایدار, دانه روغنی, همزیستی میکوریزایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035766,
author = {کوچکی, علیرضا and بخشائی, سارا and خرم دل, سرور and مختاری, ویدا and طاهرآبادی, شهربانو},
title = {تأثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {13},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {448--460},
numpages = {12},
keywords = {توسعه سیستم ریشه ای، کشاورزی پایدار، دانه روغنی، همزیستی میکوریزایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد
%A کوچکی, علیرضا
%A بخشائی, سارا
%A خرم دل, سرور
%A مختاری, ویدا
%A طاهرآبادی, شهربانو
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2013

[Download]