دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2013-08-21

عنوان : ( تعیین الگوی بهینه کشت با هدف تولید محصولات زراعی ارگانیک به کمک رهیافت برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته(ELGP)، (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) )

نویسندگان: سارا ملک نیا , محمدرضا کهنسال , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جامعه بشری در دهه های اخیر، مسئله امنیت و افزایش تولیدات کشاورزی سلامت غذای جمعیت رو به افزایش دنیاست. بحران جمعیت از یک طرف و استفاده بیش از حد سموم و کود های شیمیایی برای رفع نیازهای آنها از طرف دیگر سبب حرکت کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی ارگانیک گردید. هدف ما از این تحقیق تعیین الگوی بهینه کشتی است که در آن مدیر واحد زراعی علاوه بر آرمانهای متداول خود اهداف تولید محصولات زراعی ارگانیک را نیز در نظر بگیرد.از این رو در این پژوهش از رهیافت ELGP که قادر به در کنار هم قرار دادن و اولویت بندی آرمانها می باشد استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این مقاله با استفاده از بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 112 پرسشنامه از میان بهره برداران زراعی شهرستان گرگان در سال 92-91 فراهم گردید. سپس مدل فوق با استفاده از نرم افزار LINGO برآورد گردید. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن آرمان های ارگانیک در کنار آرمانهای دیگر مدیر واحد زراعی سود واحد اقتصادی بدون کم شدن سطح زیر کشت کل افزایش و میزان استفاده از نهاده ها کاهش می یابد. همچنین هیچ انحرافی از آرمان های ارگانیک بدست نیامده است و این نشاندهنده رسیدن به سطح قابل قبول تصمیم گیرنده می باشد. در مورد تولید محصولات نسبت به شرایط فعلی منطقه در الگوی برآوردی محصولات گندم، پنبه، کلزا، باقلا و گوجه فرنگی وارد الگوی کشت شده اند که سطح زیر کشت پنبه نسبت به قبل کاهش ولی بقیه محصولات نسبت به قبل سطح زیر کشت بیشتری را نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, الگوی بهینه کشت - برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته, شهرستان گرگان - محصول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035770,
author = {ملک نیا, سارا and کهنسال, محمدرضا and دوراندیش, آرش},
title = {تعیین الگوی بهینه کشت با هدف تولید محصولات زراعی ارگانیک به کمک رهیافت برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته(ELGP)، (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)},
booktitle = {دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {الگوی بهینه کشت - برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته، شهرستان گرگان - محصول ارگانیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین الگوی بهینه کشت با هدف تولید محصولات زراعی ارگانیک به کمک رهیافت برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته(ELGP)، (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)
%A ملک نیا, سارا
%A کهنسال, محمدرضا
%A دوراندیش, آرش
%J دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2013

[Download]