آموزش در علوم پزشکی, دوره (13), شماره (6), سال (2013-9) , صفحات (509-518)

عنوان : ( وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

نویسندگان: سکینه محبی امین , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تدریس خلاق یکی از اساسی‌ترین ملزومات نظام‌های آموزش عالی امروزی است. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.این پژوهش به روش توصیفی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی تعداد 246 نفر از دانشجویان چهار رشته (پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و مامایی) در نیمسال اول تحصیلی 1391، انتخاب گردیدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق ساخته با 55 گویه( با مقیاس لیکرت 5 تایی) بر مبنای ده مؤلفه جو سازمانی خلاق اکوال استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تی تک نمونه‌ای،‌تحلیل واریانس یک طرفه و MANOVA استفاده شد.نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره کل پرسشنامه برابر با (52/0+_11/3) بود و از مقدار 3(نقطه برش به طور معناداری بالاتر بود(001/0=p و21/9=t) و نشانه‌ای از مطلوب بودن تدریس خلاق از دید دانشجویان بود. میانگین کل مؤلفه‌های تدریس خلاق در رشته پرستاری (47/0+_36/3)، در رشته هوشبری (58/0+_12/3) در رشته اتاق عمل(52/0+_67/3) و در رشته مامایی 52/0+_31/3) بود. تفاوت بین میانگین نمرات در رشته‌های مختلف به لحاظ آماری معنادار بود(001/0=p) و(36/12=F).

کلمات کلیدی

, خلاقیت, تدریس خلاق, دانشجویان, دانشکده پرستاری و مامایی, جو سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035778,
author = {محبی امین, سکینه and جعفری ثانی, حسین and سعیدی رضوانی, محمود and امین یزدی, سیدامیر},
title = {وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2013},
volume = {13},
number = {6},
month = {September},
issn = {9359-1608},
pages = {509--518},
numpages = {9},
keywords = {خلاقیت، تدریس خلاق، دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، جو سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
%A محبی امین, سکینه
%A جعفری ثانی, حسین
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A امین یزدی, سیدامیر
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2013

[Download]