کنفرانس ملی دستیابی به راهکارهای توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-10

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی )

نویسندگان: فریده علی پور , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , ناصر پرویان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و مطالعه بر روی تکنیک سنجش از دور نشان می دهد که تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور، به دلیل فراهم آوردن داده های به هنگام و قابلیت بالای آنالیز تصاویر، کاربرد گسترده ای در تمامی بخش ها از جمله کشاورزی و منابع طبیعی دارند. در پژوهش حاضر، به منظور شناسایی و تفکیک اراضی زیر کشت محصولات مختلف و تهیه نقشه انواع محصولات منطقه ای در اطراف مشهد (مزرعه نمونه آستان قدس رضوی) از دو تصویر (ماه های اریبهشت و شهریور) داده های رقومی ماهواره لندست، سنجنده +ETM مربوط به سال 1391 استفاده شد. جهت طبقه بندی تصویر در هر یک از این دو ماه، از دو روش طبقه بندی نظارت شده شامل حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. برای مقایسه تصویر حاصل از دو روش، نمونه های تعلیمی و آزمایشی و روش کار کاملا یکسانی برای هر دو روش انتخاب شد. جهت ارزیابی صحت نتایج طبقه بندی، نقشه تولیدی با نقاط واقعیت زمینی مشخص شده از طریق GPS، مورد بررسی قرار گرفت. ضریب کاپا و صحت کلی برای روش حداکثر احتمال به ترتیب82 و 85 درصد و برای شبکه عصبی به ترتیب 84 و 87 درصد برآورد گردید. مساحت های سطح زیر کشت محاسبه شده از نقشه طبقه بندی به روش حداکثر احتمال و شبکه عصبی توانست به ترتیب با اختلاف متوسط 8/16و 2/14 درصد با اطلاعات مساحت های موجود در مزرعه آستان قدس مساحت محصولات مختلف را تخمین بزند. مطالعه حاضر نشان داد که دو روش مذکور دارای دقت قابل قبولی می باشند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که تصاویر ماهواره ای از قابلیت بالایی برای تفکیک سریع اراضی زراعی و تهیه نقشه انواع محصولات در منطقه و تعیین سطح زیر کشت با دقت نسبتا مناسب در مقیاس منطقه ای برخوردار است. این اطلاعات برای برنامه ریزی های کلان منطقه ای در قالب تدوین الگوی کشت یا توسعه مکانیزاسیون بسیار مفید می باشند.

کلمات کلیدی

, تخمین سطح زیر کشت, سنجش از دور, شبکه عصبی, محصولات کشاورزی, +ETM,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035800,
author = {علی پور, فریده and اق خانی, محمدحسین and عباسپور فرد, محمدحسین and سپهر, عادل and ناصر پرویان},
title = {کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی},
booktitle = {کنفرانس ملی دستیابی به راهکارهای توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تخمین سطح زیر کشت، سنجش از دور، شبکه عصبی، محصولات کشاورزی،+ETM،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی
%A علی پور, فریده
%A اق خانی, محمدحسین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A سپهر, عادل
%A ناصر پرویان
%J کنفرانس ملی دستیابی به راهکارهای توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2013

[Download]