مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (3), شماره (11), سال (2013-6) , صفحات (47-57)

عنوان : ( بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری )

نویسندگان: رضا صالحی اسفندارانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده فرونشست زمین در دهه های اخیر معضلات زیادی را برای زمین های کشاورزی، مناطق مسکونی، جاده ها و کانال های آبرسانی در برخی از دشت های استان اصفهان بوجود آورده است. دشت مهیار جنوبی واقع در 05 کیلومتری جنوب شرق اصفهان یکی از این مناطق می باشد. در سال های اخیر برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی این دشت رشد چشمگیری داشته و طبق آمار و اطلاعات موجود بیشترین برداشت از منابع آب زیرزمینی این دشت در بخش کشاورزی صورت می گیرد. به 80 میلیون متر مکعب از / 08 میلیون متر مکعب توسط 714 حلقه چاه در سال 1631 به 0 / طوریکه میزان برداشت آب از 8 773 حلقه چاه در سال 1688 رسیده است. پیامدهای این افت سطح آب زیرزمینی منجر به فرونشست زمین و ایجاد ترک و شکاف ها در قسمت هایی از دشت شده است. افت سطح ایستابی و به دنبال آن افزایش تنش مؤثر دلیل اصلی فرونشست دشت مهیار جنوبی میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین محدوده تحت تأثیر و نهایتاً برآورد میزان فرونشست از روش تداخل سنجی راداری به عنوان روشی قابل اطمینان برای اندازه گیری تغییرات سطح زمین با دقت بسیار بالا، پوشش وسیع و قدرت تفکیک مکانی بالا استفاده گردید. بیشینه نرخ فرونشست با استفاده از تصاویر راداری ماهواره ENVISAT در بازه زمانی 8/7 سانتی متر در سال محاسبه گردید. از نتایج حاصل از آنالیز سری زمانی مشخص گردید که سطح زمین در - ،7556 7553 محدوده خطر در نتیجه افت سطح ایستابی با سرعت ثابت در حال افت می باشد.

کلمات کلیدی

, آب های زیرزمینی, تداخل سنجی راداری, دشت مهیار جنوبی, فرونشست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035824,
author = {صالحی اسفندارانی, رضا and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and مریم دهقانی},
title = {بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2013},
volume = {3},
number = {11},
month = {June},
issn = {2251-7359},
pages = {47--57},
numpages = {10},
keywords = {آب های زیرزمینی، تداخل سنجی راداری، دشت مهیار جنوبی، فرونشست.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری
%A صالحی اسفندارانی, رضا
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A مریم دهقانی
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2013

[Download]