معارف اسلامی و حقوق, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (5-24)

عنوان : ( عقد باطل (فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر )

نویسندگان: محمدحسن حائری , احسان علی اکبری بابوکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صحت، از آن انتظار می رفت. در حقیقت عمل حقوقی باطل عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی اعتبار پیدا نمی کند فقهای امامیه کلمه بطلان را در معنای عام شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش در صدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم، و از آن جا که مفهوم بطلان در حقوق مصر (به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است تفاوت های آنها را مورد نقد و بررسب قرار دهیم.

کلمات کلیدی

, باطل , فاسد , عقل , عمل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035826,
author = {حائری, محمدحسن and علی اکبری بابوکانی, احسان},
title = {عقد باطل (فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر},
journal = {معارف اسلامی و حقوق},
year = {2011},
volume = {11},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-2908},
pages = {5--24},
numpages = {19},
keywords = {باطل - فاسد - عقل - عمل حقوقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عقد باطل (فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر
%A حائری, محمدحسن
%A علی اکبری بابوکانی, احسان
%J معارف اسلامی و حقوق
%@ 2008-2908
%D 2011

[Download]