مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (89), سال (2012-9) , صفحات (89-104)

عنوان : ( پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند )

نویسندگان: محمدحسن حائری , مرتضی مرادی گلستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطابق دیدگاه فریقین و نیز ماده 221 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص در قتل عمد شامل پدری که فرزندش را به قتل رساند نمی شود، اما مادر مطابق دیدگاه مشهور امامیه از این حکم مستثنا نیست و به خاطر قتل فرزندش قصاص می شود. نویسندگان در این مقاله ضمن طرح و بررسی فقهی ادله هر دو دیدگاه، استثنای مادر را نیز با توجه به ادله، به نحو قابل توجهی قابل دفاع دانسته اند.

کلمات کلیدی

, قصاص , والد , ام , ولد ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035827,
author = {حائری, محمدحسن and مرتضی مرادی گلستانی},
title = {پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {89},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {89--104},
numpages = {15},
keywords = {قصاص - والد - ام - ولد - قتل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند
%A حائری, محمدحسن
%A مرتضی مرادی گلستانی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2012

[Download]