علمی کشاورزی, دوره (35), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (69-79)

عنوان : ( مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.) )

نویسندگان: محمود شور , زهرا کریمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل ابری از گیاهان زینتی است که به عنوان گیاه فصلی درحاشیه کاری مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور مطالعه صفات آناتومیکی،مورفولوژیکی و تسریع گلدهی این گیاه، آنها در غلظت های شاهد (350)،700، 1050، و 1400 میکرو لیتر بر لیتر دی اکسید کربن قرارگرفتند. یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار برای انجام این آزمایش در نظر گرفته شد و 14 صفت مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، غلظت های بالای دی اکسید کربن تقریبا کلیه صفات مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دادند. به طوریکه میانگین قطر ساقه نسبت به شاهد حدود 50 % افزایش یافت و میانگین ارتفاع را نسبت به میانگین شاهد به حدود 2 برابر رساند و میانگین میزان کلروفیل در غلظت 1050 میکرو لیتر برلیتر نسبت به میانگین شاهد 7/41 % افزایش یافت. همچنین غلظت های بالای دی اکسید کربن سبب افزایش تراکم روزنه، اندازه روزنه، عرض روزنه، شاخص روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی و عرض سلول های محافظ گردید. غلضت 700 میکرو لیتر بر لیتر دی اکسید کربن سبب تسریع گلدهی به مدت 15 روز نسبت به گیاهان شاهد گردید

کلمات کلیدی

, گل ابری, دی اکسید کربن, صفات آناتومیکی و موفولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035830,
author = {شور, محمود and کریمیان, زهرا},
title = {مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.)},
journal = {علمی کشاورزی},
year = {2013},
volume = {35},
number = {4},
month = {March},
issn = {0254-3648},
pages = {69--79},
numpages = {10},
keywords = {گل ابری، دی اکسید کربن، صفات آناتومیکی و موفولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.)
%A شور, محمود
%A کریمیان, زهرا
%J علمی کشاورزی
%@ 0254-3648
%D 2013

[Download]