یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران , 2013-02-27

عنوان : ( طراحی یک سیستم فازی-عصبی خود سازمانده با قابلیت یادگیری بر خط با پیش بینی بلند مدت بارش فصلی باران در مشهد )

نویسندگان: شیرین ریخته گر مشهد , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سید جواد سید مهدی چابک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایی هقال یک سیستن فاسی-عصبی خ دَساسها ذً با قابلیت یادگیزی بزخط فصلی باراى در ض زْ هط ذْ ارائ ضذ است. ابتذا در ایی سیستن یّچ دًَی در لای یِ پ اٌْى جٍ دَ ذًارد در طی فزای ذٌ آه سَش چ اٌ چً ب لای یِ پ اٌْى اضاف هی ض دَ. پاراهتز اّی قا ىًَ جذیذ ب فزم تاکاگی-س گَ با استفاد RBF هعیار اّی ت لَیذ ق اَ یًی ارضاء ض ذًَ زً ىٍ بزای قابلیت یادگیزی بزخط افشایص سزعت وّگزایی، تخویی سد هی ض ذًَ. بعذ اس فزای ذٌ ایجاد قا ىًَ جذیذ، کارایی RLS اسالگ رَیتن آه سَش سیستن هحاسب ضذ ق اَ یً یٌ ک تأثیز کوتزی در کارایی سیستن دار ذً زّس هی ض ذًَ. یٍژگی اّی اصلی ایی هقال عبارت است اس: 1(استفاد اس هعیار جذیذ درج یِ تطبیق هعیار هتذا لٍ فاصل در فاس رضذ ق اَ یًی؛ 2( ارائ یِ یک الگ رَیتن زّس جذیذ بز اساس چگالی ک چگالی تعذاد دفعاتی است ک یک قا ىًَ آتص هی ض دَ، زّ بار ک یک الگ ت سَط یک قا ىًَ پ ضَص داد هی ض دَ ب چگالی آى قا ىًَ یک اٍحذ اضاف هی گزدد در پایاى قا یًًَ ک کوتزیی هقذار چگالی را داضت باضذ اس بیی ق اَ یًی ه جَ دَ زّس هی ض دَ؛ 3( تزکیب ت اَبع عض یَت هطاب تغییز عزض آ اًْ ب ه ظٌ رَ افشایص کارایی سیستن؛ 4( ایجاد ق اَ یًی فاسی بذ ىٍ استفاد اس الگ رَیتن پس ا تًطار خطا. تًایج ضبی سِاسی با بزرسی عولکزد سیستن بز حاکی اس دقت کارایی بالاتز ر شٍ پیط اٌْدی در GEBF-OSFNNٍ ANFIS ر یٍ داد اّی سزی سها یً بارش باراى هقایس با د ر شٍ پیص بی یٌ بارش باراى ساختار فطزد تز الگ رَیتن پیط اٌْدی سًبت ب د ر شٍ دیگز است.

کلمات کلیدی

, پیش بینی باران فصلی, سیستم های فازی-عصبی, خودسازمانده, قوانین تاکاگی, سوگنو, الگوریتم RSL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035856,
author = {شیرین ریخته گر مشهد and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and سید جواد سید مهدی چابک},
title = {طراحی یک سیستم فازی-عصبی خود سازمانده با قابلیت یادگیری بر خط با پیش بینی بلند مدت بارش فصلی باران در مشهد},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیش بینی باران فصلی، سیستم های فازی-عصبی، خودسازمانده، قوانین تاکاگی، سوگنو، الگوریتم RSL},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی یک سیستم فازی-عصبی خود سازمانده با قابلیت یادگیری بر خط با پیش بینی بلند مدت بارش فصلی باران در مشهد
%A شیرین ریخته گر مشهد
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A سید جواد سید مهدی چابک
%J یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران
%D 2013

[Download]