زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (2), شماره (6), سال (2013-3) , صفحات (63-73)

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار سرب- روی- مس حوض رئیس، شرق ایران )

نویسندگان: آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجموعه ماگماتیسم ترشیاری بلوک لوت میزبان کانسارهای متعدد پورفیری و رگه ای است که ذخیره حوض رئیس در غرب آن قرار دارد. زمین شناسی این منطقه متشکل از سنگهای آتشفشانی با ترکیب لاتیت و آندزیت است که توده های نفوذی نیمه عمیق مونزونیتی و گرانیتی ائوسن و پس از آن در آنها نفوذ نموده اند. توده بیوتیت پیروکسن مونزونیت پورفیری میزبان اصلی رگه های کانی سازی منطقه است که ماهیت متاآلومینوس و شوشونیتی داشته، در رده گرانیتوئیدهای نوع I بوده و در زون فرورانش تشکیل شده است. گسلها و درز و شکافهایی با روند شمال غربی- جنوب شرقی، کنترل‌کننده‌های اصلی کانی‌سازی در منطقه هستند. سیال کانه‌دار حاوی سرب، روی و مس، کانی سازی خود را در فضای برشی شده این شکستگیها ایجاد کرده‌ است. آلتراسیون سیلیسی، آرژیلیک و کربناتی همراه با رگه و در سنگ میزبان اطراف آن دیده می شود. کانیهای سولفیدی اولیه رگه شامل گالن، اسفالریت، پیریت و کالکوپیریت و کانیهای ثانویه شامل سروزیت، آنگلزیت، دسکلوزیت، کوولیت، کالکوزیت، مالاکیت، آزوریت، هماتیت و گوتیت است. مقدار سرب در رگه از 5 تا 14 درصد، روی از 2 تا 11 درصد، مس از 06/0 تا 66/0 درصد، نقره از 16 تا 155 گرم در تن، بیسموت از 30 تا 87 گرم در تن و آنتیموان از 32 تا 183 گرم در تن متغیر است. برمبنای مطالعات سیالات درگیر، دمای تشکیل کانسار بین 145 تا 278 درجه سانتیگراد بوده و از محلولی محتوی نمکهای CaCl2، MgCl2 و NaCl با درجه شوری بین 8/6 تا 4/13 درصد به وجود آمده است. دما و شوری کم سیالات درگیر، کنترل ساختاری کانی سازی، نوع آلتراسیون و گسترش آن و کانی شناسی ساده ذخیره مشابه کانسارهای اپی ترمال است. عناصر در این کانسار در قالب کمپلکسهای بی سولفیدی حمل شده اند و کاهش دما و غلظت H2S در زمان جوشش، می تواند دو عامل مهم ته نشست سولفیدها باشد. همچنین فرآیند اختلاط بین محلول ماگمایی کانه دار گرم و شور و محلول جوی سرد و کم شور می تواند باعث کاهش دما و ته نشینی فلزات شود. کانسار حوض رئیس در دوره متالوژنی بلوک لوت (ائوسن میانی تا الیگوسن تحتانی) تشکیل شده و مرتبط با فعالیتهای ماگماتیکی ترشیاری وابسته به فرورانش بلوک افغان به زیر بلوک لوت است.

کلمات کلیدی

, بلوک لوت, کانسار حوض رئیس, کانی سازی سرب, روی و مس, کانسار اپی ترمال, سیالات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035858,
author = {ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار سرب- روی- مس حوض رئیس، شرق ایران},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2013},
volume = {2},
number = {6},
month = {March},
issn = {2251-7057},
pages = {63--73},
numpages = {10},
keywords = {بلوک لوت، کانسار حوض رئیس، کانی سازی سرب، روی و مس، کانسار اپی ترمال، سیالات درگیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار سرب- روی- مس حوض رئیس، شرق ایران
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2013

[Download]