یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , 2013-02-27

عنوان : ( چارچوب توزیع شده برای استخراج قوانین فازی از داده ها )

نویسندگان: محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سمانه شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل افزایش روزافزون پایگاههای داده، قابلیت مقیاسپذیری و اجرای موازی در الگوریتمهای دادهکاوی اهمیت زیادی پیدا کرده - است. در این مقاله یک چهارچوب توزیع شدهی جدید برای استخراج قوانین دستهبندی از بین دادهها با استفاده از رویکرد چندعاملی در کنار قوانین فازی پیشنهاد میشود. از ویژگیهای مهم این چهارچوب میتوان به قابلیت مقیاسپذیری، خودسازماندهی در فرآیند یادگیری با استفاده از عاملهای خودمختار و قابلیت برخورد با عدم قطعیت با استفاده از قوانین فازی اشاره کرد. هر عامل یک دید محلی از مجموعه دادهی آموزشی دارد. تعامل بین عاملها در فرآیند یادگیری و استخراج دانش باعث کاهش حجم پایگاه قواعد و انتخاب قانونهای دستهبندی مناسب میشود. به دلیل اینکه یادگیری عاملها میتواند همزمان با هم صورت گیرد قابلیت اجرای موازی را فراهم میکند و در نتیجه زمان یادگیری را کاهش میدهد. قوانین استخراج شده توسط عاملهایی که سطح اطمینان قابل قبولی دارند، برای فرآیندهای تصمیمگیری و دستهبندی استفاده میشود. در این مقاله از سه مسئلهی تصمیمگیری پزشکی برای ارزیابی چهارچوب پیشنهادی استفاده میکنیم و از لحاظ تعداد قوانین فازی استخراج شده و دقت تشخیص با روشهای متمرکز مقایسه میکنیم .

کلمات کلیدی

, کلید واژه استخراج قوانین, توزیع شدگی, خودسازماندهی, عامل, فازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035860,
author = {اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and سمانه شریف},
title = {چارچوب توزیع شده برای استخراج قوانین فازی از داده ها},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه استخراج قوانین، توزیع شدگی، خودسازماندهی، عامل، فازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چارچوب توزیع شده برای استخراج قوانین فازی از داده ها
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A سمانه شریف
%J یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
%D 2013

[Download]