یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , 2013-02-27

عنوان : ( الگوریتم تکاملی چند هدفه غیر غالب آشوبناک، برای استخراج قوانین فازی، با هدف کشف زیر گروه )

نویسندگان: ناصر قناد , رضا صدیقی , وجیهه ده دله , عاطفه اذانی , مهدی یعقوبی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشف زیر گروه ) SD (، با هدف کشف قوانین فازی مورد علاقه، جدید و قابل تفسیر از بین روابط اهداف مختلف، کاربرد زیادی در تکنیک داده کاوی دارد. در این مقاله یک روش جدید براساس الگوریتم تکاملی چند هدفه غیر غالب آشوبناک Chaotic NMEEF-SD ، به منظور استخراج قوانین فازی با هدف کشف زیر گروه، مورد بررسی قرار گرفته است. برای بهبود عملکرد روش NMEEF-SD ، پیشنهاد ما استفاده از نگاشت لاجستیک آشوبناک به منظور پوشش همه ی حالات ممکن در عملگر جهش و ترکیب و انتخاب والدین می باشد، همچنین حد آستانه ی فازی که به طور معمول ثابت در نظر گرفته می شود متغیر در نظر گرفته شده و نتایج را با استفاده از 41 دیتاست سایت UCI با روش اصلی NMEEF-SD مورد مقایسه قرار دادیم. نتایج حاصل نشان دهنده ی بهبود الگوریتم در بیشتر دیتاست ها بود.

کلمات کلیدی

, NSGA II , Chaos , NMEEF-SD , Subgroup Discovery , کشف زیر گروه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035863,
author = {ناصر قناد and رضا صدیقی and وجیهه ده دله and عاطفه اذانی and مهدی یعقوبی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {الگوریتم تکاملی چند هدفه غیر غالب آشوبناک، برای استخراج قوانین فازی، با هدف کشف زیر گروه},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {NSGA II ، Chaos ، NMEEF-SD ، Subgroup Discovery ،کشف زیر گروه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم تکاملی چند هدفه غیر غالب آشوبناک، برای استخراج قوانین فازی، با هدف کشف زیر گروه
%A ناصر قناد
%A رضا صدیقی
%A وجیهه ده دله
%A عاطفه اذانی
%A مهدی یعقوبی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
%D 2013

[Download]