پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( تاثیر دماهای نگهداری بذر بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز )

نویسندگان: سعیده بلاغی , مهدی راستگو , حمید رحیمیان , علی قنبری , رضا قربانی , مصطفی اویسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی دماهای نگهداری بر وضعیت خواب و جوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در آزمایشگاه علوم علف های هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و در 2 22 و 22 درجه(، 0 دمای جوانه زنی ) 20 الی 20 درجه( و نور بود. ،22 ، تکرار انجام شد. فاکتورها شامل 2 دمای نگهداری بذور ) 0 پس از گذشت 22 روز بذور برای انجام آزمون جوانه زنی از خاک خارج شدند. نتایج نشان داد بیشترین جوانه زنی در دمای نگهداری 22 درجه و پس از آن 22 درجه صورت گرفته است. درصد جوانه زنی نیز به ترتیب در دمای 22 و 22 شیب افزایشی یافت. با افزایش دامنه دمایی از 20 تا 20 درجه، درصد جوانه زنی در این گونه افزایش یافت. همچنین تاج خروس در دمای 22 درجه به 02 درصد جوانه زنی ماکزیمم رسید.

کلمات کلیدی

, دمای نگهداری, خواب, پارامترهای دمایی , تاج خروس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035867,
author = {بلاغی, سعیده and راستگو, مهدی and حمید رحیمیان and قنبری, علی and قربانی, رضا and مصطفی اویسی},
title = {تاثیر دماهای نگهداری بذر بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دمای نگهداری، خواب، پارامترهای دمایی ، تاج خروس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دماهای نگهداری بذر بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز
%A بلاغی, سعیده
%A راستگو, مهدی
%A حمید رحیمیان
%A قنبری, علی
%A قربانی, رضا
%A مصطفی اویسی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]