اندیشه دینی, دوره (12), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (19-38)

عنوان : ( بررسی دیدگاه کارل بارت در باب الاهیات نو ارتودکسی )

نویسندگان: محبوبه وحدتی پور , علی حقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارل بارت در دوره میانی حیات الاهیاتی خود، تحت تاثیر دیدگاه های کیر کگارد، به تقابل میان انسان و خداوند اعتقاد داشت و این تقابل را بر اساس مواجه ی وجودی میان خداوند و انسان سرگشته و حیران در بحران ایمان تفسیر می کرد، لیکن در نگارش دوباره ی کتاب اصول عقائد کلیسا تغییر عقیده داد و با الهام از کتاب مقدس دیگر نه از تقابل میان خداوند و انسان بلکه از وحدت میان خداوند و انسان سخن گفت. چرا که بر آموزه تجسد خداوند در عیسی مسیح، نه تنها هیچ تقابلی میان خدا و انسان وجود نداردف بلکه نوعی یگانگی میان آنها برقرار است.

کلمات کلیدی

, الاهیات نو ارتودکسی , کارل بارت , الاهیات دیالکتیکی , الاهیات بحران ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035869,
author = {وحدتی پور, محبوبه and حقی, علی},
title = {بررسی دیدگاه کارل بارت در باب الاهیات نو ارتودکسی},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2013},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-6123},
pages = {19--38},
numpages = {19},
keywords = {الاهیات نو ارتودکسی - کارل بارت - الاهیات دیالکتیکی - الاهیات بحران -},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاه کارل بارت در باب الاهیات نو ارتودکسی
%A وحدتی پور, محبوبه
%A حقی, علی
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2013

[Download]