پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم )

نویسندگان: مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود های آلی و زیستی بر پایداری تریفلورالین در شرایط مزرعه با استفاده از روش زیست سنجی آزمایشی جداگانه انجام شد. آزمایش اول، در مزرعه انجام شد و عوامل مورد بررسی شامل چهار سطح کودی ) عدم کاربرد کود،کود آلی، کود زیستی و اختلاط کود های آلی و زیستی( و دوسطح 455 و 955 گرم ماده موثره در هکتار تریفلورالین بودند که در قالب ،35 ،12 ،7 ،3 ، طرح آماری بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پنبه انجام شد. برای تعیین غلظت تریفلورالین در خاک، 5 155 روز پس از کاربرد آن، نمونه گیری از عمق 5 تا 15 سانتی متری خاک انجام شد. برای تعیین بقایای تریفلورالین از ،95 ،55 روش زیست سنجی از گیاه سورگوم استفاده شد. نتایج آزمایش زیست سنجی با گیاه سورگوم نشان داد که در شرایط مزرعه، پایداری تریفلورالین با کاربرد کود های آلی و زیستی کاهش یافت. بطوری که بیشترین نیمه عمر آن ) 144 و 135 روز( به ترتیب مربوط به 455 گرم ماده موثره در هکتار مربوط به زیست توده اندام های هوایی و ریشه و در شرایط عدم کاربرد کود و کمترین نیمه عمر آن مربوط به تیمار کود آلی ) 15 و 19 روز( مربوط به زیست توده اندام های هوایی و کاربرد 455 و 955 گرم ماده موثره در هکتار تریفلورالین مشاهده شد

کلمات کلیدی

, تریفلورالین, سورگوم, زیست سنجی, کود آلی, کود زیستی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035870,
author = {برزوئی, مجید and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تریفلورالین، سورگوم، زیست سنجی، کود آلی، کود زیستی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم
%A برزوئی, مجید
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]