پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( امکان سنجی پالایش علفکش متری بیوزین در خاک با کاربرد کودهای آلی )

نویسندگان: محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت متری بیوزین به عنوان یک آلاینده آلی زیست محیطی، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل علف کش متری بیوزین در 1 سطح 111 و 0111 گرم ماده موثره در هکتار و کودهای آلی در 1 سطح )کمپوست زباله شهری، کود گاوی، مرغی و گوسفندی( به همراه شاهد فاقد ،1 ، ماده آلی بودند. پس از کاربرد علف کش، نمونه گیری از خاک در عمق 1 تا 01 سانتی متری در فواصل زمانی 1 ساعت، 1 01 و 011 روز پس از کاربرد متری بیوزین انجام شد. برای اندازه گیری باقیمانده متری بیوزین از دستگاه ،11 ،11 ،01 HPLC استفاده شد. نتایج نشان دادند که تجزیه متری بیوزین با کاربرد کودهای آلی افزایش یافت و تجزیه آن در تیمارهای کاربرد کمپوست زباله شهری و کود مرغی از سرعت بالاتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود بطوریکه ضریب تجزیه ) k( متری بیوزین در مقدار کاربرد 0111 گرم در هکتار در تیمارهای کمپوست زباله شهری، کود مرغی، گاوی و گوسفندی به ترتیب 0 برابر تیمار فاقد کود آلی بود. بر اساس نتایج آزمایش کاربرد کودهای آلی ضمن تاثیرگذاری بر / 0/01 و 00 ،0/11 ،0/11 جمعیت و فعالیت های میکروبی خاک نقش مهمی در افزایش تجزیه علف کش متری بیوزین در خاک دارند.

کلمات کلیدی

کودهای آلی ; ;HPLC متری بیوزین ; تجزیه زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035872,
author = {مهدی زاده, محمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and ناصری پور یزدی, محمدتقی and راستگو, مهدی},
title = {امکان سنجی پالایش علفکش متری بیوزین در خاک با کاربرد کودهای آلی},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کودهای آلی ; ;HPLC متری بیوزین ; تجزیه زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی پالایش علفکش متری بیوزین در خاک با کاربرد کودهای آلی
%A مهدی زاده, محمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A راستگو, مهدی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]