شریف, دوره (29), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (31-40)

عنوان : ( بررسی تأثیر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر زبری سطح در فرایند سنگ زنی )

نویسندگان: حمیدرضا فضلی شهری , علی اکبر اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریزساختاری فولاد و اندازه دانه روی زبری سطح به دست آمده پس از فرآیند سنگ زنی است. برای این کار نمونه هایی با ریزساختارهای مختلف و با اندازه دانه های مختلف طی فرآیندهای مختلف عملیات حرارتی آماده سازی شده اند. عملیات سنگ زنی با شرایط ثابت و مشخص روی قطعات اعمال شده است. پس از اتمام فرآیند، زبری سطح کل قطعات اندازه گیری شد. مشاهده شد زبری با ریزساختار نمونه ها و سختی مربوط به آن ها رابطه دارد، به طوری که با افزایش سختی مربوط به هر ریزساختار، زبری سطح کاهش می یابد. این روند تا یک حد بحرانی ادامه یافته و پس از آن زبری رو به افزایش می گذارد. در این بین صافی سطح نمونه های ریزدانه وضعیت بهتری بسبت به نمونه های درشت دانه دارند. همچنین سنگ زنی روی نمونه های نورد شده نیز انجام گرفت. مشاهده شد سنگ زنی در جهت عمود بر دانه های کشیده شده صافی سطح بهتری را به دنبال دارد.

کلمات کلیدی

, سنگ زنی, زبری سطح, ریزساختار, اندازه دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035887,
author = {فضلی شهری, حمیدرضا and اکبری, علی اکبر},
title = {بررسی تأثیر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر زبری سطح در فرایند سنگ زنی},
journal = {شریف},
year = {2012},
volume = {29},
number = {1},
month = {June},
issn = {1028-7167},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {سنگ زنی، زبری سطح، ریزساختار، اندازه دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر زبری سطح در فرایند سنگ زنی
%A فضلی شهری, حمیدرضا
%A اکبری, علی اکبر
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2012

[Download]