هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران , 2013-08-28

عنوان : ( شیمی آلی و اهمیت تدریس گسترده آن در کتب دبیرستان )

نویسندگان: مهدی میرزائی , حسین عشقی , ستار صابری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیمی آلی امروزه به صورت گسترده ای در زمینه مواد غذائی داروها پوشاا وارد زنادگ ی بشار شاده اسا . تاکنون بیش از 22 میلیون ترکیب آلی شناخته یا سنتز شده اسا . بیشاتر ین واحاد هاا ی درسا ی شا یمی در دانشگاه ها در زمینه شیمی آلی ارائه میشود. با این وجود تدریس شیمی آلی در دبیرستان به حاشیه رانده شده اس و بصورت بسیار ساده و نامفهوم در کتاب شیمی دبیرستان به آن پرداخته اسا و در داناش آماوزان را نسب به شیمی آلی دچار مشکل کرده اس . تا آنجا که دانش آموزان در هنگاه ورود باه دانشاگاه در راب اه باا شیمی آلی با یک مبحث کاملا جدید روبه رو میشوند. در حالی کاه در درو شا یمی دبیرساتان باا توجاه باه اطلاعات اندکی که در باره شیمی آلی گفته شده اس مباحث پیجیدهای همانند هیدرولیز قلیای آمینو اسیدها حلا لهای آلی و سنتز مشتقات مختلف از نف ارائه شده اس . بنابراین دانش آماوزان علاقهاا ی باه یا اد گیا ری شیمی آلی از خود نشان نمی دهند وفهم آنها از ساختارهای ترکیبات آلی بشدت کااهش یافتاه اسا بناابرا ین انتظار می رود با تجدید نظر در این راب ه نسب به گسترش شیمی آلی در دبیرستان گامهای اساسی برداشاته شود.

کلمات کلیدی

, شیمی آلی , داروها , شیمی دبیرستان , ساختارهای آلی, در صحیح ساختارهای آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035888,
author = {میرزائی, مهدی and عشقی, حسین and صابری, ستار},
title = {شیمی آلی و اهمیت تدریس گسترده آن در کتب دبیرستان},
booktitle = {هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران},
year = {2013},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {شیمی آلی ، داروها ، شیمی دبیرستان ، ساختارهای آلی، در صحیح ساختارهای آلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شیمی آلی و اهمیت تدریس گسترده آن در کتب دبیرستان
%A میرزائی, مهدی
%A عشقی, حسین
%A صابری, ستار
%J هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
%D 2013

[Download]