هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران , 2013-08-28

عنوان : ( طراحی فعالیت های عملی آزمایشگاهی کم هزینه در درس شیمی و زندگی )

نویسندگان: ستار صابری , حسین عشقی , محمد اسماعیل زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت های عملی آزمایشگاهی،نقش مؤثری در یادگیری عمیق و پایدار دانش آموز داشته، بطوریکهه عههوه بهر ایجاد انگیزش در دانش آموزان، آنها را با مراحل اکتشاف علم و روش علمی آشنا می کنهد اها مطالها را از نهو کشف و اجربه کنند. کمبود امکانات، ابزار و وسایل آزمایشگاهی از جمله مههم اهرین چهالش ههای پهیش رو در انجام فعالیت های عملی آزمایشگاهی است. این مقاله به بررسی آزمایش های مربوط به درس شهیمی سهاا اوا متوسطه می پردازد. از ویژگی های این آزمایش ها می اوان به کم هزینه بهودن، ارابهاط مسهتقیم و روشهن بها مفهوم علمی مورد نظر )هدف آموزشی(، دارا بودن کم ارین خطر و آسیا زیست محیطی، قابلیهت اجرایهی در یک بازه ی زمانی مناسا در ساعت آموزشی، جنبه انگیزشی و کاربردی ) وابسته به زنهدگی روزمهره و محهی کار ، احصیل و .....( اشاره کرد. آزمایش های مورد بحث در این مقاله به موضهو در مفههوم چگهالی، کشهش سطحی و از بین بردن آن، در مفهوم فشار و فرموا ریاضی آن، اراکم پذیری گازها، قهوانین بویهل و شهارا و همچنین کاربردهای عملی آنها در زندگی روزمره، آزمایشگاه و صنعت می پردازد

کلمات کلیدی

, فعالیت های عملی آزمایشگاهی, چگالی, کشش سطحی, فشار, اراکم پذیری گازها, قوانین بویل و شارا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035891,
author = {صابری, ستار and عشقی, حسین and محمد اسماعیل زاده},
title = {طراحی فعالیت های عملی آزمایشگاهی کم هزینه در درس شیمی و زندگی},
booktitle = {هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران},
year = {2013},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {فعالیت های عملی آزمایشگاهی، چگالی، کشش سطحی، فشار، اراکم پذیری گازها، قوانین بویل و شارا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی فعالیت های عملی آزمایشگاهی کم هزینه در درس شیمی و زندگی
%A صابری, ستار
%A عشقی, حسین
%A محمد اسماعیل زاده
%J هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
%D 2013

[Download]