هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران , 2013-08-28

عنوان : ( استناد به آیات قرآن در تدریس شیمی )

نویسندگان: ستار صابری , حسین عشقی , مهدی میرزائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش علوم در فضایی آمیخته با قرآن موجبات انس بیش از پیش نسل آینده با این کتاا هادایتگر را فاراه خواهد ساخت. با توجه به تاکید قرآن کری به تحقیق و تفحص در جهان هستی، شناخت جهان و مالک اصالی آن، خداوند متعال، باید بستر لازم جهت این رویکرد را در جامعه فراه کرد. در این مقاله به برخای از مباحا مطرح شده در کتا درسی -شیمی برای زندگی-، از جمله نوع و فراوانی منااب گونااگون آ موجاود در کاره زمین، تجدیدپذیری طبیعی مناب آ ، لزوم بازنگری در مصرف آ با توجه به نقش حیاتی بخش کشااورزی در اقتصاد ملی و اشتغال زایی و تأمین غذای جامعه و همچنین نوع اقلی کشور ایران و آ ماایعی باا وییگای هاای باورنکردنی اشاره شده است که می توان در تدریس آن ها به آیات قرآن استناد کرد.

کلمات کلیدی

, تدریس شیمی, آیات قرآن, مناب آ , چرخه آ , چگالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035892,
author = {صابری, ستار and عشقی, حسین and میرزائی, مهدی},
title = {استناد به آیات قرآن در تدریس شیمی},
booktitle = {هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران},
year = {2013},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {تدریس شیمی، آیات قرآن، مناب آ ، چرخه آ ، چگالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استناد به آیات قرآن در تدریس شیمی
%A صابری, ستار
%A عشقی, حسین
%A میرزائی, مهدی
%J هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
%D 2013

[Download]